• Art. 24bb. - Zezwolenie ...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 24bb. ochr. zwierz.


Zezwolenie na przemieszczenie zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

1.
Główny Lekarz Weterynarii może wydać zezwolenie na przemieszczenie zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013.
2.
Zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, wydaje się w drodze decyzji po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym dla miejsca przeznaczenia zwierząt miejsca oraz warunków kwarantanny zwierząt.
3.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, może odbywać się ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innych środków łączności.
4.
Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu Kodeksu postępowania administracyjnego.
5.
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego przemieszczenia zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres właściciela przemieszczanych zwierząt;
2)
określenie gatunku i liczby przemieszczanych zwierząt;
3)
nazwę państwa pochodzenia przemieszczanych zwierząt;
4)
nazwy państw, przez które zwierzęta będą przemieszczane;
5)
określenie punktu wjazdu podróżnych i zamierzonego terminu przemieszczenia zwierząt;
6)
miejsce przeznaczenia przemieszczanych zwierząt.
7.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopie dokumentów pozwalających na ustalenie statusu epizootycznego zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, które mają zostać przemieszczone, w tym zaświadczeń o wykonanych szczepieniach, wyników badań diagnostycznych w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, książeczki zdrowia i zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza weterynarii w państwie trzecim.
8.
Koszty działań określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013, ponosi właściciel lub osoba upoważniona.
9.
O przybyciu zwierzęcia na miejsce przeznaczenia właściciel lub osoba upoważniona niezwłocznie powiadamia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia zwierzęcia.
Art. 24bb. Zezwolenie na przemieszczenie zwierząt domowyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...