• Art. 24g. - Opłaty związ...
  04.03.2024
Obserwuj akt

Art. 24g. ochr. zwierz.


Opłaty związane z wydaniem paszportu dla zwierzęcia

1.
Lekarz weterynarii pobiera opłatę za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2.
2.
Środki z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów:
1)
wynagrodzenia lekarza weterynarii za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2;
2)
ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, związanych z drukiem paszportów i ich przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym;
3)
prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru, o którym mowa w art. 24d rejestr lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał ust. 1, oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii.
3.
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2,
2)
wysokość wynagrodzenia lekarza weterynarii za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2,
3)
wysokość kwoty, stanowiącej część opłaty, przeznaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3
- mając na względzie koszty poniesione na prowadzenie rejestru, druk paszportów, ich przekazywanie oraz wydawanie.
4.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określi, w drodze uchwały:
1)
sposób podziału kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, między Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a okręgowymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi oraz sposób i częstotliwość przekazywania przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kwoty stanowiącej część opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
2)
sposób i częstotliwość przekazywania przez lekarzy weterynarii okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym kwoty stanowiącej różnicę między wysokością opłaty a wynagrodzeniem przysługującym im za wydanie paszportu.
Art. 24g. Opłaty związane z wydaniem paszportu dla zwierz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...