• Art. 61. - Rozporządzeni...
  25.04.2024
Obserwuj akt

Art. 61. ochr. zwierz.


Rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

1.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób i tryb zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania lub zapobiegania tym chorobom, a w szczególności:
a) sposób i tryb postępowania przy podejrzeniu choroby,
b) sposób i tryb postępowania przy stwierdzeniu choroby,
c) rodzaj próbek pobieranych do badań diagnostycznych oraz sposób ich pobierania i wysyłania,
d) środki, o których mowa w art. 44 uprawnienia powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1-16 i ust. 1a, art. 45 kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w razie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ust. 1 pkt 1-10 oraz art. 46 informacja o zagrożeniu wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ust. 3 pkt 1-9, stosowane przy zwalczaniu chorób lub zapobieganiu chorobom, w tym sposób i warunki określenia ogniska choroby, obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego lub innych obszarów ustanawianych w związku ze zwalczaniem chorób,
e) procedury czyszczenia, odkażania, dezynsekcji oraz deratyzacji,
f) sposób i tryb postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby,
g) warunki i sposób ponownego umieszczania zwierząt w gospodarstwach,
h) wymagania niezbędne do uznania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regionu, strefy lub enklawy położonych na tym terytorium za urzędowo wolne lub wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt oraz szczegółowy tryb tego uznawania, a w przypadku zwierząt akwakultury także warunki i tryb zawieszania, cofnięcia oraz ponownego uznania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefy lub enklawy, w stosunku do których zawieszono lub cofnięto uznanie,
i) sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem choroby,
j) warunki i sposób wprowadzania szczepień, o których mowa w art. 43 zakaz wykonywania szczepień zwierząt ust. 3, w zależności od rodzaju choroby zakaźnej zwierząt
- mając na względzie ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt;
2)
szczegółowy tryb i sposób zgłaszania wniosku, o którym mowa w art. 60 wniosek o uznanie terytorium RP lub jej regionu za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt, oraz dokumentację do niego dołączoną, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w przypadku konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ustalić inne znaczenie określeń, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych, mając na względzie prawidłowe wdrożenie lub wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub realizację celów wyrażonych w tych przepisach.
Art. 61. Rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaź... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...