• Art. 11a. - Program zapo...
  28.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 11a. ochr. zwierząt


Program zapobiegający bezdomności zwierząt

1.
Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom jako zadania własne gmin ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)
odławianie bezdomnych zwierząt;
4)
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)
usypianie ślepych miotów;
7)
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
3.
Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie.
3a.
Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.
4.
Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.
5.
Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
6.
Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
7.
Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1)
właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2)
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3)
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
8.
Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Art. 11a. Program zapobiegający bezdomności zwierząt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...