• Art. 38. - Wykonanie orz...
  22.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 38. ochr. zwierząt


Wykonanie orzeczenia o przepadku zwierzęcia

1.
Sąd przekazuje zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, biorącej udział w postępowaniu lub innej organizacji o takim samym statutowym celu działania.
2.
Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu zawiadomienia jest obowiązana powiadomić niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii o wejściu w posiadanie zwierzęcia.
3.
Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przeprowadza badanie zwierzęcia.
4.
Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie:
1)
schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe, lub
2)
gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
3)
ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę laboratoryjne lub zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
5.
Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 4, następuje za zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane.
6.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 4, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.
7.
Z przekazania zwierzęcia sporządza się protokół, który zawiera:
1)
datę przekazania zwierzęcia;
2)
nazwę, siedzibę i adres organizacji społecznej przekazującej zwierzę;
3)
nazwę i siedzibę osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej, której zwierzę jest przekazywane;
4)
określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia;
5)
informację o stanie zdrowia zwierzęcia.
8.
Koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierzęcia ponosi skazany.
Art. 38. Wykonanie orzeczenia o przepadku zwierzęcia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...