• Ustawa o ochronie zwierzą...
  29.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przepisy karne

1.
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 wyłączenia zakazu zabijania zwierząt, zakaz znęcania się nad zwierzętami ust. 1, art. 33 zasady uśmiercania zwierząt lub art. 34 uśmiercanie zwierząt w ubojni ust. 1–4
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a.
Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3.
W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a.
Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.
3b.
Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.
4.
Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w związku z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz:
1)
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
2)
prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub
3)
wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia
– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
4a.
Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 2, w związku z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz:
1)
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
2)
prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub
3)
wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia
– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
4b.
Zakazy wymienione w ust. 3a–4a orzeka się w latach, od roku do lat 15.
4c.
Sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania nimi na podstawie towarzyszących okoliczności przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one zostać użyte do popełnienia przestępstwa.
5.
W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.
6.
Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2.
Orzeczenia: 5
1.
Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9 obowiązki utrzymującego zwierzę domowe, art. 10a zakaz obrotu zwierzętami na targowiskach ust. 1-3, art. 11 zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom jako zadania własne gmin ust. 3, art. 12 utrzymywanie zwierząt gospodarskich ust. 1-6, art. 13 zezwolenie na wprowadzenie nowej technologii chowu zwierząt ust. 1, art. 14 używanie zwierząt do pracy, art. 15 postępowanie ze zwierzętami wykorzystywanymi w celach rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych ust. 1-5, art. 16 zakaz wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, art. 17 tresura zwierząt i pokazy dla celów widowiskowo-rozrywkowych ust. 1-7, art. 18 przetrzymywanie, hodowla i prezentacja zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, art. 22 pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok ust. 1, art. 22a zgoda na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt, art. 25 obowiązki kierowcy, który potrącił zwierzę lub art. 27 zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3.
W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia.
4.
W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
1.
Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia,
podlega karze aresztu lub grzywny.
2.
W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia.
1.
Kto, będąc przewoźnikiem w rozumieniu art. 2 definicje, lit. x rozporządzenia nr 1/2005:
1)
transportuje zwierzęta bez dokumentów, o których mowa w art. 4 dokumentacja transportu, art. 10 wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników i art. 11 wymagania dotyczące zezwoleń w przypadku długotrwałych przewozów, rozporządzenia nr 1/2005, lub
2)
transportuje zwierzęta bez licencji, o której mowa w art. 17 szkolenia i licencje, ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005, lub
3)
transportuje zwierzęta bez świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego, ust. 1 albo art. 19 świadectwo zatwierdzenia statku do transportu zwierząt, ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005, lub
4)
nie zapewnia transportowanym zwierzętom warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1/2005, lub
5)
nie wypełnia obowiązku określonego w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1/2005,
podlega karze aresztu lub grzywny.
2.
Kto, będąc:
1)
opiekunem w rozumieniu art. 2 definicje, lit. k rozporządzenia nr 1/2005, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 8 opiekunowie, tego rozporządzenia,
2)
operatorem punktu gromadzenia zwierząt, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 9 punkty gromadzenia, rozporządzenia nr 1/2005,
podlega karze aresztu lub grzywny.
Grzywny, o których mowa w art. 37b odpowiedzialność karna przewoźnika zwierząt albo niewypełnianie obowiązków opiekuna lub operatora punktu gromadzenia zwierząt, pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464).
1.
Kto:
1)
będąc posiadaczem kurnika nie zapewnia sprawowania opieki nad kurczętami brojlerami przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12a obowiązki posiadacza kurnika z kurczętami brojlerami ust. 1,
2)
zwiększa obsadę kurcząt brojlerów wbrew wymaganiom określonym w art. 12d zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku,
3)
nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 1, lub prowadzi ją niezgodnie z tym przepisem,
4)
nie przechowuje lub nie udostępnia dokumentacji, o której mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 1, zgodnie z przepisem art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 2,
5)
nie zaopatruje wysyłanych do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących z kurnika o zwiększonej obsadzie w informacje, o których mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 3
- podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
Kto narusza zakazy określone w art. 10b zakaz nabywania zwierząt domowych na targowiskach, ust. 1 podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
Sąd przekazuje zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, biorącej udział w postępowaniu lub innej organizacji o takim samym statutowym celu działania.
2.
Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu zawiadomienia jest obowiązana powiadomić niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii o wejściu w posiadanie zwierzęcia.
3.
Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przeprowadza badanie zwierzęcia.
4.
Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie:
1)
schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe, lub
2)
gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
3)
ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę laboratoryjne lub zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
5.
Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 4, następuje za zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane.
6.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 4, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.
7.
Z przekazania zwierzęcia sporządza się protokół, który zawiera:
1)
datę przekazania zwierzęcia;
2)
nazwę, siedzibę i adres organizacji społecznej przekazującej zwierzę;
3)
nazwę i siedzibę osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej, której zwierzę jest przekazywane;
4)
określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia;
5)
informację o stanie zdrowia zwierzęcia.
8.
Koszty wykonania orzeczenia o przepadku zwierzęcia ponosi skazany.
1.
W razie orzeczenia zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, sąd wyznacza sprawcy odpowiedni termin na przekazanie zwierząt w posiadanie innej osobie lub instytucji i poinformowanie o tym sądu.
2.
W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i stwierdzenia przez sąd, że skazany wbrew zakazowi
jest posiadaczem zwierzęcia, sąd wydaje postanowienie o czasowym odebraniu skazanemu tego zwierzęcia.
3.
Odpis postanowienia przesyła się właściwemu ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) w celu wykonania.
4.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której określa miejsce przekazania zwierzęcia, o którym
mowa w art. 7 odebranie zwierzęcia właścicielowi ust. 1.
5.
Przepisy art. 7 odebranie zwierzęcia właścicielowi ust. 1a–5 stosuje się odpowiednio.
6.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się również w sytuacji, gdy skazany wejdzie w posiadanie zwierzęcia w okresie
trwania zakazu.
7.
W razie skazania za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu posiadania
wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, o którym mowa w art. 244 niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.), sąd orzeka przepadek zwierzęcia.
1.
W razie orzeczenia zakazu, o którym mowa w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a, przepis art. 84 uznanie środków karnych za wykonane § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz przepisy art. 180 zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu, art. 181 przesłanie odpisu wyroku w razie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, art. 183 zawiadomienie o wyroku organizacji gospodarczej, art. 184 data początkowa wykonywania środka karnego, art. 185 obowiązki pracodawców i instytucji w związku z otrzymaniem odpisu wyroku i art. 186a zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania nakazu lub zakazu za wykonany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 818) stosuje się odpowiednio.
2.
W razie orzeczenia zakazu wykonywania określonych zawodów, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania określonych czynności, o którym mowa w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a, sąd przesyła odpis wyroku także powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.
W sprawach o przestępstwa określone w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 1, 1a lub 2 oraz wykroczenia określone w art. 37 odpowiedzialność karna za naruszenie nakazów lub zakazów ustawy, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich o czyn karalny określony w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 1, 1a lub 2, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.
Orzeczenia: 4
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...