• Ustawa o ochronie zwierzą...
  20.06.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Rozdział 7. Transport zwierząt

Zasady postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1/2005".
Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i uprawnienia właściwej władzy określone w rozporządzeniu nr 1/2005, w tym:
1)
przeprowadza kontrole;
2)
wydaje, na wniosek, decyzje w sprawach:
a) zezwoleń, o których mowa w art. 10 wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników, i 853_11, rozporządzenia nr 1/2005,
b) licencji, o których mowa w art. 17 szkolenia i licencje, ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005,
c) świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego, ust. 1 i art. 19 świadectwo zatwierdzenia statku do transportu zwierząt, ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005.
Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestry, o których mowa w art. 13 przedmiot zezwolenia wydawanego przez właściwe władze, ust. 3 i 4, art. 18 świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego, ust. 3 i art. 19 świadectwo zatwierdzenia statku do transportu zwierząt, ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1/2005, oraz przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, informacje zawarte w tych rejestrach, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego w nich ujawnionego.
1.
Szkolenia osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 i 5 oraz art. 9 punkty gromadzenia, ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, prowadzi się po uzyskaniu upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, udziela upoważnienia do prowadzenia szkolenia osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 lub 5 lub art. 9 punkty gromadzenia, ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, jeżeli podmiot zamierzający je prowadzić przedstawi:
1)
program szkolenia uwzględniający zakres określony w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005;
2)
plan realizacji szkolenia;
3)
listę osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia.
W przypadku szkolenia osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia powołuje komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie.
1.
Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, albo komisja egzaminacyjna, niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu kończącego szkolenie, sporządza protokół, który następnie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, wydaje:
1)
zaświadczenia albo
2)
licencje - w przypadku osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005
- potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt.
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:
1)
tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 24d komisja egzaminacyjna w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie, oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład,
2)
sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005,
3)
zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 1,
4)
wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 2 pkt 1
- mając na względzie zapewnienie uzyskania odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu, w tym uzyskanie przez osoby przeszkolone wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.
Koszty szkolenia ponoszą odpowiednio przewoźnicy, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 rozporządzenia nr 1/2005, albo operatorzy punktów gromadzenia, o których mowa w art. 9 obowiązki utrzymującego zwierzę domowe ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005.
Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...