• Art. 129. - Decyzja zatw...
  13.04.2024
Obserwuj akt

Art. 129. odpady


Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

1.
Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.
2.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
2)
informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;
3)
informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 obowiązek zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
2)
dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;
3)
kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
4)
zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem:
a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163 sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego, art. 164 sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy lub art. 168 karalność przygotowania do przestępstwa w związku z art. 163 sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
4.
Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
2)
określenie typu składowiska odpadów;
3)
określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
4)
rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;
5)
roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;
6)
docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;
7)
rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;
8)
wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów;
9)
wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;
10)
określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;
11)
określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;
12)
określenie godzin otwarcia składowiska odpadów;
13)
określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;
14)
określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;
15)
określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117 warunki dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;
16)
określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;
17)
sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;
18)
inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.
5.
Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
6.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany posiadać instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska.
7.
Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, organ o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
Art. 129. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...