• Art. 49. - Rejestr podmi...
  13.04.2024
Obserwuj akt

Art. 49. odpady


Rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami

1.
Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:
1)
wprowadzających produkty,
2)
wprowadzających produkty w opakowaniach,
3)
prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160 i 877),
4)
gospodarujących odpadami,
5)
będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b obowiązek pobrania od użytkownika końcowego opłaty od produktu jednorazowego użytku z opakowaniami z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
6)
podmiotów reprezentujących prowadzących systemy kaucyjne, o których mowa w art. 40g zakres systemu kaucyjnego ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwanych dalej „podmiotami reprezentującymi”
– zwany dalej "rejestrem”.
2.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
3.
Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
4.
Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1 pkt 1-5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
5.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123).
6.
Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
7.
Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem:
1)
warunków umowy, jaką wprowadzający sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwany dalej „wprowadzającym sprzęt”, albo autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta tej ustawy, zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2)
dokumentów, o których mowa w art. 53 wniosek o wpis do rejestru ust. 7 pkt 6;
3)
rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4)
numeru PESEL;
5)
adresu e-mail;
6)
informacji i dokumentów, o których mowa w art. 4a wyłączenie stosowania przepisów ustawy w zakresie osiągania poziomów zbierania ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
7)
informacji, o których mowa w art. 7 pomoc de minimis ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
8)
informacji, o których mowa w art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 8 pkt 1 lit. b oraz art. 76 termin miejsce składania sprawozdań o produktach, opakowaniach wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
8.
Rejestr zawiera linki do rejestrów prowadzonych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ułatwienia rejestracji w nich.
9.
Rejestr zawiera wykaz funkcjonujących spalarni odpadów i współspalarni odpadów, w podziale na województwa oraz w podziale na instalacje o przepustowości poniżej 2 Mg na godzinę oraz instalacje o mocy przerobowej 2 Mg na godzinę lub więcej.
Art. 49. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty i pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...