• Art. 67. - Dokumenty sto...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 67. odpady


Dokumenty stosowane w ewidencji odpadów

1.
Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:
1)
w przypadku posiadaczy odpadów:
a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,
b) karty ewidencji odpadów,
c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
2)
w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
3)
w przypadku:
a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,
c) transportującego odpady komunalne - karty przekazania odpadów komunalnych.
2.
W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, o których mowa w dziale VIII w rozdziale 1:
1)
podstawową charakterystykę odpadów;
2)
wyniki testów zgodności.
3.
Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące informacje:
1)
imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;
2)
numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 indywidualny numer rejestrowy ust. 1;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
4)
imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z udziałem tych podmiotów;
5)
imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów;
6)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 1 pkt 1–3;
7)
rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
8)
adres miejsca pochodzenia odpadów, w tym spoza terytorium kraju – z wyłączeniem wytwórców odpadów;
9)
masę odpadów lub suchą masę odpadów oraz kod i rodzaj odpadów;
10)
sposób gospodarowania odpadami – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
11)
adres miejsca przeznaczenia odpadów, a w przypadku przeznaczenia odpadów poza terytorium kraju również datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów;
12)
masę oraz rodzaj produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego odzysk.
3a.
Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo informacje o:
1)
dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów;
2)
numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów stanowiących pojazd albo zespół pojazdów, w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 31 i 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
3)
numerach pojemników oraz numerze certyfikatu wymaganych dla składowania odpadów rtęci metalicznej – w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia.
3b.
Karta ewidencji odpadów zawiera dodatkowo informacje o:
1)
procentowej zawartości PCB w odpadzie, jeżeli odpad zawiera PCB;
2)
masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych.
3c.
Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych zawiera dodatkowo informacje o:
1)
nazwie oraz adresie oczyszczalni ścieków, w której powstają komunalne osady ściekowe;
2)
rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych;
3)
składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych;
4)
dacie, miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych;
5)
celu stosowania komunalnych osadów ściekowych.
3d.
Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera dodatkowo informacje o:
1)
wytworzonych odpadach w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności o masie i rodzaju tych odpadów;
2)
gospodarowaniu we własnym zakresie odpadami powstałymi w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności o masie i rodzaju zagospodarowanych odpadów oraz o zastosowanym procesie odzysku lub unieszkodliwiania;
3)
odpadach powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazanych innemu posiadaczowi odpadów, w szczególności o masie i rodzaju przekazanych odpadów.
3e.
Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji zawiera dodatkowo informacje o:
1)
pojazdach przyjętych do punktu zbierania pojazdów lub przyjętych do stacji demontażu pojazdów, w szczególności o masie i liczbie przyjętych pojazdów;
2)
odpadach powstałych po demontażu pojazdów, w szczególności o masie i rodzaju tych odpadów;
3)
sposobie przetworzenia odpadów powstałych po demontażu pojazdów, z podziałem na przetworzone na stacji demontażu oraz przekazane do przetworzenia w kraju, w szczególności o masie przetworzonych odpadów;
4)
masie odpadów powstałych po demontażu pojazdów przekazanych do przetworzenia do innego kraju;
5)
masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4.
Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera dodatkowo:
1)
imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przekazuje odpad;
2)
imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przejmuje odpad;
3)
informację o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży odpadów lub pośredniczenia w ich obrocie.
4a.
Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo informacje o:
1)
nazwie gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;
2)
obszarze gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;
3)
dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4)
dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego posiadacza odpadów;
5)
dacie i godzinie przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza odpadów albo dacie i godzinie ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejscu zbierania lub miejscu przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
4b.
Posiadacz odpadów zamieszcza informacje w karcie przekazania odpadów oraz karcie przekazania odpadów komunalnych odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności.
5.
Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.
6.
Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
7.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w sposób określony w ust. 6, sporządza się dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.
8.
Administrator Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.
9.
W przypadku awarii, o której mowa w ust. 7, kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię, lub kartę przekazania odpadów komunalnych lub jej kopię, sporządzoną w formie określonej w ust. 7.
10.
Informacje zawarte odpowiednio w karcie ewidencji odpadów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–e lub pkt 2, sporządzonej w formie określonej w ust. 7, wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.
11.
Informacje zawarte w karcie przekazania odpadów albo w karcie przekazania odpadów komunalnych, sporządzonej w formie określonej w ust. 7, posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, wprowadza do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, oraz transportujący odpady wprowadzają do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiednio informacje o przejęciu odpadów lub o potwierdzeniu transportu odpadów niezwłocznie po wystawieniu karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady.
12.
Wzór karty przekazania odpadów sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5a do ustawy.
13.
Wzór karty przekazania odpadów komunalnych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5b do ustawy.
14.
Wzór karty ewidencji odpadów sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5c do ustawy.
15.
Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5d do ustawy.
16.
Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5e do ustawy.
17.
Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5f do ustawy.
18.
Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządzanej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7, określa załącznik nr 5g do ustawy.
Art. 67. Dokumenty stosowane w ewidencji odpadów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...