• Art. 80. - Zadania marsz...
  13.04.2024
Obserwuj akt

Art. 80. odpady


Zadania marszałka województwa w zakresie BDO

1.
Marszałek województwa:
1)
prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr;
2)
przetwarza dane i informacje gromadzone w BDO;
3)
zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
1a.
Marszałek województwa w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO przetwarza dane osobowe i jest administratorem tych danych.
1b.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się:
1)
w przypadku dokumentów ewidencji odpadów – przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty;
2)
w przypadku dokumentów innych niż dokumenty ewidencji odpadów – przez 100 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty.
1c.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
2.
Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2, na podstawie:
1)
rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, art. 74a sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
2)
decyzji, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2 pkt 8 i 9;
3)
odrębnych przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO.
3.
Marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2.
4.
Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego marszałka województwa - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w celu umieszczenia ich w BDO.
5.
Właściwym marszałkiem województwa, o którym mowa w ust. 4, jest marszałek tego województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, który wydał decyzję w I instancji.
Art. 80. Zadania marszałka województwa w zakresie BDO - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...