• Ustawa o odpadach
  24.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

DZIAŁ VI. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1.
Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej "BDO".
2.
W BDO gromadzi się informacje o:
1)
wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;
2)
wprowadzanych do obrotu olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających;
3)
wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających;
4)
osiągniętych poziomach:
a) recyklingu odpadów powstałych z opakowań, o których mowa w pkt 1,
aa) odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o których mowa w pkt 2,
b) odzysku i recyklingu pojazdów,
c) zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d) zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
e) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych;
5)
rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach;
6)
ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane;
7)
rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania;
8)
decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
9)
innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy;
10)
transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11)
wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły;
12)
(uchylony)
13)
składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest;
14)
poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach;
15)
podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
16)
gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi i art. 9s sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.
BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.
4.
W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257).
5.
W BDO gromadzi się również informacje zawarte w:
1)
dokumentach ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 dokumenty stosowane w ewidencji odpadów ust. 1;
2)
sprawozdaniach, o których mowa w art 73–75;
3)
dokumentach, o których mowa w art. 23 ustalanie masy wprowadzonych do obrotu opakowań ust. 3 oraz art. 1032 _ 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
4)
dokumentach, o których mowa w art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz zaświadczeniach, o których mowa w art. 8d obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne ust. 9 tej ustawy;
5)
zaświadczeniach, o których mowa w art. 53 zaświadczenie o zużytym sprzęcie ust. 1, art. 55 zaświadczenie potwierdzające recykling ust. 1 i art. 57 zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
6)
zaświadczeniach, o których mowa w art. 59a zaświadczenia o zebranych bateriach i akumulatorach ust. 1 oraz art. 64a zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub akumulatorach ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
7)
zaświadczeniach, oświadczeniach, informacjach oraz dokumentach, o których mowa w art. 4a wyłączenie stosowania przepisów ustawy w zakresie osiągania poziomów zbierania ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
8)
zaświadczeniach, oświadczeniach oraz informacjach, o których mowa w art. 7 pomoc de minimis ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
9)
zaświadczeniach, oświadczeniach oraz informacjach, o których mowa w art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 8 pkt 1 oraz art. 76 zwolnienie z opłaty produktowej ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
6.
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami umożliwia dla danego rodzaju odpadów identyfikację ich wytwórcy oraz kolejnych posiadaczy tych odpadów.
7.
W celu dokonywania czynności w BDO gromadzi się w niej również informacje: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres e-mail osoby fizycznej, która jest użytkownikiem BDO upoważnionym przez podmiot, niezbędne do dokonywania tych czynności.
Orzeczenia: 4
1.
Marszałek województwa:
1)
prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr;
2)
przetwarza dane i informacje gromadzone w BDO;
3)
zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
1a.
Marszałek województwa w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO przetwarza dane osobowe i jest administratorem tych danych.
1b.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się:
1)
w przypadku dokumentów ewidencji odpadów – przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty;
2)
w przypadku dokumentów innych niż dokumenty ewidencji odpadów – przez 100 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty.
1c.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
2.
Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2, na podstawie:
1)
rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, art. 74a sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
2)
decyzji, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2 pkt 8 i 9;
3)
odrębnych przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO.
3.
Marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ust. 2.
4.
Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego marszałka województwa - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w celu umieszczenia ich w BDO.
5.
Właściwym marszałkiem województwa, o którym mowa w ust. 4, jest marszałek tego województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, który wydał decyzję w I instancji.
1.
Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw klimatu.
2.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w BDO jest minister właściwy do spraw klimatu. Przepisy art. 80 zadania marszałka województwa w zakresie BDO ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.
3.
Minister właściwy do spraw klimatu może powierzyć innemu podmiotowi administrowanie BDO w całości lub w określonym zakresie.
4.
Podmiotem, o którym mowa w ust. 3, jest jednostka sektora finansów publicznych lub jednostka podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw klimatu.
5.
Administrator BDO koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 zadania marszałka województwa w zakresie BDO ust. 1.
6.
Administrator BDO trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz informacje, które uległy zmianie.
7.
Administrator BDO zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane i informacje gromadzone w BDO.
8.
Administrator BDO wykonuje obowiązki organu właściwego do określenia wzorów dokumentów elektronicznych i przekazuje je w celu umieszczenia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, w tym zamieszcza na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO formularz, o którym mowa w art. 53 wniosek o wpis do rejestru ust. 2, oraz w BDO formularze, o których mowa w art. 59 wniosek o zmianę wpisu w rejestrze ust. 1 i art. 60 wykreślenie podmiotu z rejestru ust. 1.
9.
Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu lub ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.
BDO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2.
BDO jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Dostęp do BDO posiadają:
1)
minister właściwy do spraw klimatu,
2)
administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
2a)
minister właściwy do spraw środowiska,
3)
minister właściwy do spraw gospodarki,
4)
minister właściwy do spraw rolnictwa,
5)
minister właściwy do spraw transportu,
6)
minister właściwy do spraw zdrowia,
6a)
minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,
7)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
8)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,
9)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
10)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
11)
Główny Geodeta Kraju,
12)
marszałek województwa,
13)
wojewoda,
14)
starosta,
15)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
16)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
17)
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
18)
zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
19)
Policja,
20)
Inspekcja Transportu Drogowego,
21)
organy nadzoru górniczego,
22)
zarząd związku metropolitalnego realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
- zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 7.
2.
Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie związanym z ich kompetencjami i zadaniami.
2a.
Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12–21, posiadają możliwość weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów.
3.
Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO,
2)
zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników
– mając na uwadze zapewnienie sprawnego przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zakres zadań publicznych realizowanych przez użytkowników.
1.
W przypadku doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO przez organ administracji publicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, w sposób wskazany w pouczeniu dotyczącym sposobu odbioru pisma zawartym w zawiadomieniu.
2.
W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma.
3.
W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
4.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być automatycznie tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.
5.
Jeżeli pismo w formie dokumentu elektronicznego zostało uznane za doręczone na podstawie ust. 3, organ administracji publicznej umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez co najmniej 3 miesiące od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, w swoim systemie teleinformatycznym.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...