• Ustawa o odpadach
  13.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

DZIAŁ X. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne

Rozdział 1. Przepisy karne

Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 zasady prowadzenia gospodarki odpadami
podlega karze aresztu albo grzywny.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 20 zasada bliskości ust. 3, poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone:
1)
stosuje komunalne osady ściekowe albo
2)
unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne albo zakaźne odpady weterynaryjne
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 20 zasada bliskości ust. 4 przywozi na obszar województwa odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 1.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 33 obowiązki posiadacza odpadów w zakresie postępowania z odpadami ust. 1 prowadzi procesy przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 33 obowiązki posiadacza odpadów w zakresie postępowania z odpadami ust. 1 prowadzi procesy przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby odpady powstające z tych procesów nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
1.
Kto, nie mając zawartej umowy, o której mowa w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 2, zbiera odpady
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto wbrew przepisom art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, art. 59 wniosek o zmianę wpisu w rejestrze ust. 1 oraz art. 60 wykreślenie podmiotu z rejestru ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
podlega karze aresztu albo grzywny.
1.
(uchylony)
2.
Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:
1)
posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 69 karta przekazania odpadów ust. 1a,
2)
posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a karta przekazania odpadów komunalnych ust. 3
– podlega karze grzywny.
3.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 przechowywanie i udostępnianie ewidencji odpadów nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa w art. 72 przechowywanie i udostępnianie ewidencji odpadów ust. 1.
4.
Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 dokumenty stosowane w ewidencji odpadów ust. 10 albo ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 dokumenty stosowane w ewidencji odpadów ust. 7.
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 termin miejsce składania sprawozdań o produktach, opakowaniach wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, nie składa sprawozdania,
podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisom art. 85 zakaz odzysku PCB i art. 88 zakaz spalania PCB na statkach, PCB:
1)
poddaje odzyskowi lub
2)
spala na statkach
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto wbrew przepisowi art. 92 zakaz mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi miesza oleje odpadowe z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji w olejach odpadowych przekracza dopuszczalne wartości,
podlega karze aresztu albo grzywny.
1.
Kto:
1)
poddaje odzyskowi takie rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny zgodnie z art. 94 zakaz odzysku odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 1 lub
2)
unieszkodliwia odpady medyczne lub odpady weterynaryjne z naruszeniem art. 95 unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 1 lub 2
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 95 unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 3 unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez ich współspalanie.
3.
(uchylony)
1.
Kto, nie będąc wytwórcą komunalnych osadów ściekowych, przekazuje do stosowania władającemu powierzchnią ziemi komunalne osady ściekowe
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 8, nie powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.
1.
Kto niezgodnie z warunkami określonymi w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 4 lub wbrew zakazom, o których mowa w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 5 lub 12, stosuje komunalne osady ściekowe
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega wytwórca komunalnych osadów ściekowych, który niezgodnie z art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 6 i 7, przed stosowaniem, nie poddaje badaniom komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady te mają być stosowane albo nie przekazuje wraz z komunalnymi osadami ściekowymi informacji o dawkach osadów oraz wyników badań.
Kto, będąc władającym powierzchnią ziemi, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 10, nie przechowuje wyników badań lub informacji, o których mowa w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 6 i 7
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto wbrew przepisowi art. 97 zakaz odprowadzania do morza odpadów z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu, unieszkodliwia poprzez odprowadzanie do morza, w tym lokowanie na dnie morza, odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych:
1)
bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady, lub
2)
bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub
3)
wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym
podlega karze aresztu albo grzywny.
1.
Kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, przyjmuje do składowania odpady, w stosunku do których:
1)
nie została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 110 podstawowa charakterystyka odpadów ust. 2, lub
2)
nie przeprowadzono testu zgodności, o którym mowa w art. 113 test zgodności odpadów wytwarzanych regularnie ust. 1, o ile jest wymagany
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie:
1)
dokonania weryfikacji, o której mowa w art. 114 weryfikacja odpadów przez zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 2, lub
2)
pobierania i przechowywania próbek odpadów dostarczonych do składowania na składowisko odpadów zgodnie z art. 115 pobieranie próbek odpadów dostarczonych do składowania ust. 1, lub
3)
ustalenia masy odpadów przyjmowanych do składowania, zgodnie z art. 119 obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przed przyjęciem odpadów do składowania pkt 1, lub
4)
sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie z art. 119 obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przed przyjęciem odpadów do składowania pkt 2, lub
5)
sprawdzenia pojemników i certyfikatu wymaganych dla składowania odpadów rtęci metalicznej, zgodnie z art. 119 obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów przed przyjęciem odpadów do składowania pkt 3, lub
6)
odmowy przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadkach, o których mowa w art. 120 odmowa przyjęcia odpadów do składowania na składowisku ust. 1, lub
7)
zapewnienia selektywnego składowania odpadów, o którym mowa w art. 121 zasada selektywnego składowania towarów na składowisku ust. 1, składowanych na składowisku odpadów, z uwzględnieniem warunku określonego w art. 121 zasada selektywnego składowania towarów na składowisku ust. 2, lub
8)
prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, zgodnie z art. 124 lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów, monitoring składowiska ust. 4, lub
9)
przekazywania wyników monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 124 lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów, monitoring składowiska ust. 5, lub
10)
utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, zgodnie z art. 135 zakres odpowiedzialności i obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 2, lub
11)
powiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o stwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych parametrów, zgodnie z art. 138 obowiązek powiadomienia o zmianach parametrów na składowisku odpadów, lub
12)
przechowywania dokumentów, na podstawie których jest sporządzane sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do czasu zamknięcia składowiska odpadów oraz przekazania tych dokumentów następnemu zarządzającemu składowiskiem lub władającemu powierzchnią ziemi, zgodnie z art. 78 przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę do sprawozdań ust. 2 i 3, lub
13)
zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisko odpadów lub jego wydzielonej części w przypadku uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, o której mowa w art. 146 warunki wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego części ust. 1, albo decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, o której mowa w art. 148 ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego części ust. 3.
Kto zatrudnia, wbrew przepisom art. 132 kierownik składowiska odpadów i art. 156 kierownik spalarni lub współspalarni odpadów ust. 2, na stanowisku kierownika składowiska odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, osobę nieposiadającą świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonego procesu unieszkodliwiania odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów
podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto będąc zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów:
1)
przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, nie ustala masy odpadów lub nie sprawdza zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w art. 160 obowiązki zarządzającego spalarnią lub współspalarnią odpadów ust. 2 pkt 2, lub
2)
przyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, nie zapoznaje się z opisem odpadów lub nie pobiera, lub nie przechowuje próbek tych odpadów, zgodnie z art. 160 obowiązki zarządzającego spalarnią lub współspalarnią odpadów ust. 3
podlega karze aresztu albo grzywny.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art 171-192 następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne

1.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
1)
zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art. 5 zakaz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych przez ich rozcieńczanie lub mieszanie, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych;
2)
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji, o którym mowa w art. 21 postępowanie z odpadami niebezpiecznymi ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, o których mowa w art. 21 postępowanie z odpadami niebezpiecznymi ust. 2;
2a)
transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 transport odpadów;
2b)
magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 magazynowanie odpadów ust. 1–6;
2c)
nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 magazynowanie odpadów ust. 6a;
2d)
przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej niezgodnie z przepisem art. 29a obowiązek przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów do instalacji komunalnej ust. 2;
3)
zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 zbieranie odpadów ust. 2;
3a)
zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 2;
4)
nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 8;
5)
prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
5a)
nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach;
5b)
nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
6)
dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93 zakaz zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi;
7)
rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 zakaz składowania niektórych odpadów ust. 3;
8)
wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów ust. 2 i art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów;
8a)
przekazywanie do termicznego przekształcania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 158 pojęcie termicznego przekształcania odpadów ust. 2a;
9)
przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania niezgodnie z przepisami art. 158 pojęcie termicznego przekształcania odpadów ust. 3 i 4.
2.
Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 odpady ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
3.
Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
4.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Kara wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
5.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Kara wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
6.
(uchylony)
6a.
(uchylony)
7.
Wysokość kary, o której mowa w ust. 4 i 5, ustala się, uwzględniając ilość i właściwości odpadów, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki określone w art. 199 zasady ustalania wysokości administracyjnej kary pieniężnej.
1.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 transport odpadów ust. 4, do:
1)
posiadacza odpadów,
2)
miejsca przeznaczenia odpadów
– wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.
2.
Kara, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 100 000 zł.
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru
podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10.000 zł.
1.
Starosta, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 4, nie utworzył miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł.
2.
Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się na koniec każdego roku, w którym nie został zrealizowany obowiązek, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 4.
Organ, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 3, nie wyznacza w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsca spełniającego warunki magazynowania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł.
Kary, o których mowa w art. 195a nieutworzenie przez starostę miejsca składowania odpadów i art. 195b niewyznaczenie przez organ miejsca magazynowania odpadów, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków.
Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie w szczególności na podstawie:
1)
kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków;
2)
pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów i badań;
3)
zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub ministra właściwego do spraw klimatu.
W decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną określa się w szczególności:
1)
rodzaj naruszenia i dzień stwierdzenia naruszenia;
2)
wysokość administracyjnej kary pieniężnej.
Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.
1.
Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2.
Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.
W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...