• Ustawa o odpadach
  13.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Rozdział 1. PCB oraz odpady zawierające PCB

Zakazuje się odzysku PCB.
1.
Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane tylko po usunięciu z tych odpadów PCB.
2.
Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB.
1.
PCB unieszkodliwia się przez spalanie w spalarni odpadów.
2.
Dopuszcza się również unieszkodliwianie PCB w procesach unieszkodliwiania D8, D9, D12 i D15, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, jeżeli zastosowana w tych procesach technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB.
Zakazuje się spalania PCB na statkach.
W karcie ewidencji odpadów zamieszcza się informacje o zawartości PCB w odpadach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...