• Ustawa o odpadach
  28.05.2024
Obserwuj akt

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 397, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 607, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1495, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448 i 1512) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. poz. 859, z 2010 r. poz. 145 oraz z 2011 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. poz. 865, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. poz. 981) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1
Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów dotychczasowych dokonali zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, są obowiązani do przedłożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 8 zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne ust. 1, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów, może prowadzić działalność w tym zakresie zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile wcześniej nie straciły ważności.
Zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 3, posiadacz odpadów wymieniony w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1 pkt 7 i 8 jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 3, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w zakresie objętym tymi przepisami.
1.
W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
2.
Dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:
1)
nowe zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia stały się ostateczne, albo
2)
wniosek o wydanie nowego zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń, przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 18.
Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami uchwalone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio krajowym planem gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
1.
Zarząd województwa przygotuje i przedłoży sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 16 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres sprawozdawczy obejmujący lata 2017-2019 w terminie 22 miesięcy po upływie tego okresu sprawozdawczego.
1.
Tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podjęta na podstawie ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i może być zmieniana na podstawie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi określone w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, podjętej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, stają się regionami gospodarki odpadami komunalnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych określone w uchwałach w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami stają się regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 232 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3.
2.
Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
4.
Wytwórca odpadów, który w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 3, dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować pozwolenie na wytwarzanie do przepisów niniejszej ustawy w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie.
1.
Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
2.
Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Decyzje wydane na podstawie art. 31 zwolnienie wytwórcy odpadów z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów ust. 3 i art. 32 zwolnienie posiadacza odpadów z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.
Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, posiadacz odpadów może prowadzić zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3.
5.
W okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzje, o których mowa w ust. 1–3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na tego posiadacza.
6.
Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
7.
Wytwórca odpadów, który w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 6, dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować pozwolenie zintegrowane do przepisów niniejszej ustawy w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 2
1.
Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
2.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, na podstawie przepisów dotychczasowych.
3.
Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Orzeczenia: 1
1.
Rejestr, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, tworzy się łącznie z BDO.
2.
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.
3.
Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.
4.
Inne niż wymienione w ust. 3 podmioty, podlegające z urzędu wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, zgodnie z art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu w dniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.
5.
W przypadku gdy marszałek województwa, dokonując z urzędu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Przepis art. 64 braki formalne podania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku nieuzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie, podmiot o którym mowa w ust. 3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
7.
W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.
8.
Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
9.
Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2-4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę.
10.
Przepisy art. 208 zmiana ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych pkt 2, art. 209 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej pkt 10 w zakresie uchylenia art. 37 aktualizacja planów gospodarki odpadami pkt 1, art. 213 zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji pkt 11, art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pkt 35, art. 219 zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pkt 1 oraz art. 220 zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach pkt 19 i 20 stosuje się od dnia utworzenia rejestru.
11.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, stosuje się art. 13 zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów ustawy, o której mowa w art. 213 zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Starosta prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1.
3.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1, do rejestrów stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie prowadzą podmioty, wymienione w art. 66 obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów ust. 4.
3.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 68 uchylony ust. 1, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.
Orzeczenia: 1
1.
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię albo kartę przekazania odpadów komunalnych lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.
5.
Wzór karty przekazania odpadów sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5a do ustawy.
6.
Wzór karty przekazania odpadów komunalnych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5b do ustawy.
7.
Wzór karty ewidencji odpadów sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5c do ustawy.
8.
Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5d do ustawy.
9.
Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5e do ustawy.
10.
Wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5f do ustawy.
11.
Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych sporządzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5g do ustawy.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1 i art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 indywidualny numer rejestrowy ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
3.
W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 2 i 3 oraz art. 194 administracyjna kara pieniężna ust. 1 pkt 5.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
1)
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów - na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
2)
sprawozdań - na podstawie art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 5, art. 10 sprawozdania przedsiębiorcy, organizacji odzysku i autoryzowanego przedstawiciela przedsiębiorcy ust. 1 i 2 oraz art. 15 sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
3)
sprawozdań - na podstawie art. 7 sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań ust. 1 i art. 9 obowiązek osiągania poziomów odzysku i recyklingu i obowiązki sprawozdawcze ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
4)
sprawozdań - na podstawie art. 15 roczne sprawozdanie wprowadzającego pojazd ust. 1, art. 30 roczne sprawozdanie prowadzącego stację demontażu ust. 1 i art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
5)
sprawozdań - na podstawie art. 24 transport odpadów ust. 1, art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami ust. 1, art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1, art. 56 zadania marszałka województwa w zakresie rejestru ust. 1 i art. 67 dokumenty stosowane w ewidencji odpadów ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 umowa wprowadzającego sprzęt z zakładem przetwarzania ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
6)
sprawozdań - na podstawie art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory ust. 2, art. 35 sprawozdanie wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory ust. 1, art. 36 umowa o przyjmowanie oraz przetwarzanie i recykling baterii lub akumulatorów ust. 4, art. 37 finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych ust. 6, art. 41 powstanie obowiązku obliczenia opłaty produktowej i jej uiszczanie ust. 3, art. 59 ewidencja i sprawozdawczość zbierającego zużyte baterie lub akumulatory ust. 3 i art. 64 ewidencja zakładu przetwarzania, poziomy wydajności recyklingu ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
- sporządzają i składają je, za lata 2012-2014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 uchylony.
2.
Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 1
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
1)
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 zbiorcze zestawienie danych o odpadach ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
2)
sprawozdań – na podstawie art. 15 roczne sprawozdanie wprowadzającego pojazd ust. 1, art. 30 roczne sprawozdanie prowadzącego stację demontażu ust. 1 i art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
3)
sprawozdań – na podstawie art. 24 transport odpadów ust. 1, art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami ust. 1, art. 40 rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1, art. 56 zadania marszałka województwa w zakresie rejestru ust. 1 i art. 67 dokumenty stosowane w ewidencji odpadów ust. 1 oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 rozliczenie wniesionego zabezpieczenia finansowego ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
4)
sprawozdań – na podstawie art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory ust. 2, art. 35 sprawozdanie wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory ust. 1, art. 36 umowa o przyjmowanie oraz przetwarzanie i recykling baterii lub akumulatorów ust. 4, art. 37 finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych ust. 6, art. 41 powstanie obowiązku obliczenia opłaty produktowej i jej uiszczanie ust. 3, art. 59 ewidencja i sprawozdawczość zbierającego zużyte baterie lub akumulatory ust. 3 i art. 64 ewidencja zakładu przetwarzania, poziomy wydajności recyklingu ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
– sporządzają i składają je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a przepis karny.
2.
Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:
1)
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 zbiorcze zestawienie danych o odpadach ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
2)
sprawozdań – na podstawie art. 15 roczne sprawozdanie wprowadzającego pojazd ust. 1, art. 30 roczne sprawozdanie prowadzącego stację demontażu ust. 1 i art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
3)
sprawozdań – na podstawie art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory ust. 2, art. 35 sprawozdanie wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory ust. 1, art. 36 umowa o przyjmowanie oraz przetwarzanie i recykling baterii lub akumulatorów ust. 4, art. 37 finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych ust. 6, art. 41 powstanie obowiązku obliczenia opłaty produktowej i jej uiszczanie ust. 3, art. 59 ewidencja i sprawozdawczość zbierającego zużyte baterie lub akumulatory ust. 3 i art. 64 ewidencja zakładu przetwarzania, poziomy wydajności recyklingu ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
– sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a przepis karny.
2.
Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust. 1 pkt 3, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 5, art. 10 sprawozdania przedsiębiorcy, organizacji odzysku i autoryzowanego przedstawiciela przedsiębiorcy ust. 1 i 2 oraz art. 15 sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – w zakresie dotyczącym produktów, o których mowa w załączniku nr 4a do tej ustawy, sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując odpowiednio przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a przepis karny.
2.
Do złożonych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotychczasowe.
1.
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 sprawozdania roczne ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za lata 2015–2018, sporządzają i składają sprawozdania zawierające w szczególności:
1)
dane identyfikujące podmiot:
a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,
c) numer REGON, o ile został nadany;
2)
w zależności od rodzaju działalności odpowiednio:
a) masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym:
– o opakowaniach wielokrotnego użytku,
– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 obowiązki wprowadzającego opakowania ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
b) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
c) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,
d) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
e) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu,
f) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku – w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach,
g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku – także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów.
2.
W przypadku gdy obowiązek określony w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wykonuje organizacja odzysku opakowań, roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.
2a.
W przypadku gdy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki określone w art. 18 obowiązki wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 tej ustawy, roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca tego wprowadzającego.
2b.
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, składa sprawozdanie do marszałka województwa właściwego odpowiednio dla wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach lub wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych.
3.
Sprawozdanie składane przez organizację odzysku opakowań i organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zawiera informacje, o których mowa w ust. 1.
3a.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, za rok 2018, zawiera dodatkowo informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań.
4.
Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo:
1)
wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek określony w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
2)
informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów;
3)
wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w art. 17 obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych ust. 7 tej ustawy, obejmujący:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany,
c) numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
d) określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi,
e) określenie rodzajów odpadów opakowaniowych, w odniesieniu do których posiadaczowi odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi,
f) określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
5.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składają w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 8 objaśnienie pojęć pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
5a.
Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1–5, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań za rok 2017 lub za rok 2018 lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a przepis karny.
6.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa.
1.
Marszałek województwa jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zbiorczego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 237b przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 2 lit. a–f w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.Zbiorcze sprawozdanie za rok 2018 zawiera dodatkowo informacje, o których mowa w art. 237b przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3a.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sprawozdań.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu – na podstawie art. 24 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1, art. 31 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1, art. 40 sprawozdanie zbierającego zużyty sprzęt, art. 51 sprawozdanie prowadzącego zakład przetwarzania ust. 1, art. 56 sprawozdanie prowadzącego recykling lub inne procesy odzysku ust. 1 i art. 67 sprawozdanie w zakresie należnej opłaty produktowej ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w art. 33 umowa wprowadzającego sprzęt z zakładem przetwarzania ust. 4 tej ustawy, sporządzają i składają je, za rok 2017, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że:
1)
sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i wykaz zakładów przetwarzania za rok 2017 składa się w terminie do dnia 15 marca 2018 r.;
2)
jeżeli obowiązki wprowadzającego sprzęt wykonuje organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprawozdanie za rok 2017 sporządzane i składane na podstawie art. 24 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1, art. 31 sprawozdanie wprowadzającego sprzęt ust. 1 i art. 67 sprawozdanie w zakresie należnej opłaty produktowej ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których wykonuje obowiązki, i składa do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3)
ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a przepis karny.
2.
Do złożonych sprawozdań i wykazów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1.
Podmioty, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obowiązane na podstawie tych przepisów do sporządzania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu, sporządzają je za rok 2018 zgodnie z art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, art. 74 sprawozdania organizacji odzysku o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami i składają je do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
1.
Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami i art. 74a sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
2.
Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
Podmioty obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań, o których mowa w art. 237d obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, dołączają do nich informację odpowiednio o masie wprowadzonych do obrotu lamp LED, zużytych lamp LED: zebranych, przetworzonych w zakładzie przetwarzania, poddanych recyklingowi i poddanych innym niż recykling procesom odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytych lamp LED.
1.
BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru.
3.
Centralna i wojewódzkie bazy danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, oraz baza danych, o której mowa w art. 22 uchylony ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do czasu utworzenia BDO są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
4.
(uchylony)
5.
Do czasu utworzenia BDO marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw środowiska kopie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, o których mowa w art. 8 zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne ust. 5.
6.
Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów odpowiednio marszałek województwa lub starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.
7.
Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.
8.
Do czasu utworzenia BDO Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza i przekazuje zbiorczą informację, o której mowa w art. 400k zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
9.
Do czasu utworzenia BDO stosuje się art. 24 uchylony ustawy, o której mowa w art. 209 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
10.
Przepisy art. 33 umowa wprowadzającego sprzęt z zakładem przetwarzania ust. 4 i art. 72 odpowiedzialność karna wprowadzającego sprzęt pkt 9 ustawy zmienianej w art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 24 informacje udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 219 zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia utworzenia BDO.
Ustanowione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zabezpieczenia roszczeń dla istniejących składowisk odpadów stają się zabezpieczeniami roszczeń, o których mowa w art. 125 obowiązek zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku ust. 1.
1.
Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Do czasu utworzenia BDO wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera informacje o uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym albo zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.
3.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasa z dniem, z którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna.
4.
W przypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie złożył wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów w terminie, o którym mowa w ust. 1, decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wygasa z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.
5.
Do czasu utworzenia BDO stosuje się art. 19 uchylony i art. 22 uchylony ustawy, o której mowa w art. 208 zmiana ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
1.
Wymogu posiadania tytułu prawnego, o którym mowa w art. 124 lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów, monitoring składowiska ust. 1, nie stosuje się do zarządzającego istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie posiada tytułu prawnego do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.
2.
Zarządzający składowiskiem odpadów, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany utrzymać dotychczas posiadany tytuł prawny co najmniej w takim zakresie, w jakim dysponował nim w dniu wejścia w życie ustawy, do zakończenia fazy poeksploatacyjnej.
3.
Wymogu uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego, o którym mowa w art. 151 zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przejęcia składowiska odpadów od zarządzającego składowiskiem odpadów, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 143 wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów ust. 2, pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art. 54a ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasa z dniem uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów ust. 1, pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art. 54a ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane.
3.
Podmiot, który posiada pozwolenie, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów niniejszej ustawy; do wniosku dołącza się ekspertyzę, o której mowa w art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów ust. 5.
W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów zarządza gminna jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136 zarządzający gminnym składowiskiem odpadów, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dopuszcza się aby gminnym składowiskiem odpadów zarządzała jednostka sektora finansów publicznych, jeżeli dla tego składowiska odpadów:
1)
wydano decyzję o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 zamknięcie składowiska odpadów lub jego części ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub decyzję o zamknięciu składowiska odpadów na podstawie art. 54c decyzja o zamknięciu składowiska odpadów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub
2)
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano decyzję o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 146 warunki wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego części lub art. 148 ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego części ust. 3.
Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w art. 137 fundusz rekultywacyjny ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 2
1.
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, wydana na podstawie art. 54 zamknięcie składowiska odpadów lub jego części ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, oraz decyzja o zamknięciu składowiska odpadów, wydana na podstawie art. 54c decyzja o zamknięciu składowiska odpadów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, mogą być zmieniane w zakresie:
1)
technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
2)
harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;
3)
sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków wykonania tego obowiązku.
2.
Prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w ust. 1, mogą być przeniesione na inny podmiot, jeżeli podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych decyzji.
3.
Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Zachowują ważność uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
W sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje się dotychczasowe przepisy karne oraz o karach pieniężnych w dotychczasowym brzmieniu, z zastrzeżeniem art. 237 przepisy przejściowe i dostosowujące.
Orzeczenia: 4
Do wpływów z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie:
1)
art. 80 zadania marszałka województwa w zakresie BDO ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, stosuje się art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
2)
art. 79b ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, stosuje się art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
art. 79c ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, stosuje się art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 12 i 14 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1
Przekazane na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie:
1)
art. 80 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
2)
art. 79b i art. 79c ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
- stanowią przychody tego Funduszu i są uwzględniane przy ustalaniu wysokości zobowiązania określonego w art. 401c przeznaczenie środków Narodowego Funduszu ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Starostowie przekażą akta prowadzonych przez siebie wszczętych i niezakończonych spraw administracyjnych, w których odpowiednio właściwym organem stał się marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, tym organom w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
Orzeczenia: 1
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów oraz substancji i wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa ust. 1 pkt 2, art. 7 zasady postępowania z odpadami ust. 4, art. 13 odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania ust. 2a i 2b, art. 33 wykorzystywanie odpadów na własne potrzeby, rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów ust. 3, art. 40 zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania lub przetwarzania dwutlenku tytanu ust. 7 i 8, art. 42 unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 2 i 3, art. 43 odzysk komunalnych osadów ściekowych ust. 7, art. 44 termiczne przekształcanie odpadów ust. 8 i 9, art. 47 rozporządzenie w sprawie prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz art. 55 zakaz składowania określonych odpadów i ich rozcieńczania lub mieszania ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych ust. 2, art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 10, art. 30 odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami ust. 4 i 5, art. 33 obowiązki posiadacza odpadów w zakresie postępowania z odpadami ust. 2, art. 94 zakaz odzysku odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 2, art. 95 unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych ust. 11, art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 13, art. 100 rozporządzenie w sprawie odpadów z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu ust. 1 i 2, art. 118 rozporządzenie w sprawie zapewnienia właściwego postępowania z odpadami na składowisku, art. 121 zasada selektywnego składowania towarów na składowisku ust. 3, art. 159 energia z termicznego przekształcania odpadów jako energia z odnawialnego źródła energii ust. 2 oraz art. 160 obowiązki zarządzającego spalarnią lub współspalarnią odpadów ust. 8 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 plany gospodarki odpadami ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują moc przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Przepisy wydane na podstawie art. 33 wykorzystywanie odpadów na własne potrzeby, rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów ust. 4 i 11 ustawy, o której mowa w art. 252 utrata mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują moc w zakresie transportu odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 rejestr podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach, oferujących torby na zakupy objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami ust. 1.
4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 400k zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 400k zadania Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 213 zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 213 zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
6.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 umowa wprowadzającego sprzęt z zakładem przetwarzania ust. 5 i art. 55 rozporządzenie w sprawie zaświadczeń potwierdzających recykling lub inne procesy odzysku ustawy, o której mowa w art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 umowa wprowadzającego sprzęt z zakładem przetwarzania ust. 5 i art. 55 rozporządzenie w sprawie zaświadczeń potwierdzających recykling lub inne procesy odzysku ustawy, o której mowa w art. 214 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru ust. 3 oraz art. 121 przepis przejściowy ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 220 zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru ust. 3 oraz art. 121 przepis przejściowy ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 220 zmiana ustawy o bateriach i akumulatorach, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 3
1.
W latach 2016–2030 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do spraw klimatu będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2016 r. – 1000 tys. zł;
2)
2017 r. – 636,5 tys. zł;
3)
2018 r. – 1080 tys. zł;
4)
2019 r. – 3436,5 tys. zł;
5)
2020 r. – 2211 tys. zł;
6)
2021 r. – 2079 tys. zł;
7)
2022 r. – 2937 tys. zł;
8)
2023 r. – 2932 tys. zł;
9)
2024 r. – 2932 tys. zł;
10)
2025 r. – 2932 tys. zł;
11)
2026 r. – 2932 tys. zł;
12)
2027 r. – 2932 tys. zł;
13)
2028 r. – 2932 tys. zł;
14)
2029 r. – 2932 tys. zł;
15)
2030 r. – 2932 tys. zł.
1a.
W latach 2022–2030 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do spraw gospodarki będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2022 r. – 245 tys. zł;
2)
2023 r. – 244 tys. zł;
3)
2024 r. – 244 tys. zł;
4)
2025 r. – 244 tys. zł;
5)
2026 r. – 244 tys. zł;
6)
2027 r. – 244 tys. zł;
7)
2028 r. – 244 tys. zł;
8)
2029 r. – 244 tys. zł;
9)
2030 r. – 244 tys. zł.
1b.
W latach 2022–2030 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2022 r. – 122 tys. zł;
2)
2023 r. – 122 tys. zł;
3)
2024 r. – 122 tys. zł;
4)
2025 r. – 122 tys. zł;
5)
2026 r. – 122 tys. zł;
6)
2027 r. – 122 tys. zł;
7)
2028 r. – 122 tys. zł;
8)
2029 r. – 122 tys. zł;
9)
2030 r. – 122 tys. zł.
2.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2016 r. – 0 zł;
2)
2017 r. – 0 zł;
3)
2018 r. – 0 zł;
4)
2019 r. – 2219 tys. zł;
5)
2020 r. – 2219 tys. zł;
6)
2021 r. – 2219 tys. zł;
7)
2022 r. – 2219 tys. zł;
8)
2023 r. – 2219 tys. zł;
9)
2024 r. – 2219 tys. zł;
10)
2025 r. – 2219 tys. zł.
3.
W latach 2016-2028 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2016 r. – 5500 tys. zł;
2)
2017 r. – 0 zł;
3)
2018 r. – 3250 tys. zł;
4)
2019 r. – 14 624 tys. zł;
5)
2020 r. – 9854 tys. zł;
6)
2021 r. – 12 480 tys. zł;
7)
2022 r. – 12 910 tys. zł;
8)
2023 r. – 12 786 tys. zł;
9)
2024 r. – 13 096 tys. zł;
10)
2025 r. – 1400 tys. zł;
11)
2026 r. – 2200 tys. zł;
12)
2027 r. – 1400 tys. zł;
13)
2028 r. – 1400 tys. zł.
4.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO.
5.
Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na ograniczeniu lub wstrzymaniu rozbudowy systemu BDO w danym roku budżetowym.
6.
Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego ich przechowywania.
7.
Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące.
8.
Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1a, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 9.
9.
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister właściwy do spraw gospodarki obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
10.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1b, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 11.
11.
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. poz. 1243, z późn. zm.).
Orzeczenia: 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1)
art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
2)
art. 178 przepis karny, art. 179 przepis karny, art. 194 administracyjna kara pieniężna ust. 1 pkt 5, art. 213 zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z tym że wymienione przepisy stosuje się od daty utworzenia BDO ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2;
3)
art. 207 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.01.2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 21]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...