• Ustawa o odpadach
  28.05.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne

1.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
1)
zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art. 5 zakaz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych przez ich rozcieńczanie lub mieszanie, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych;
2)
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji, o którym mowa w art. 21 postępowanie z odpadami niebezpiecznymi ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, o których mowa w art. 21 postępowanie z odpadami niebezpiecznymi ust. 2;
2a)
transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 transport odpadów;
2b)
magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 magazynowanie odpadów ust. 1–6;
2c)
nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 magazynowanie odpadów ust. 6a;
2d)
przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej niezgodnie z przepisem art. 29a obowiązek przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów do instalacji komunalnej ust. 2;
3)
zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 zbieranie odpadów ust. 2;
3a)
zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 2;
4)
nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 8;
5)
prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
5a)
nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach;
5b)
nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
6)
dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93 zakaz zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi;
7)
rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 zakaz składowania niektórych odpadów ust. 3;
8)
wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów ust. 2 i art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów;
8a)
przekazywanie do termicznego przekształcania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 158 pojęcie termicznego przekształcania odpadów ust. 2a;
9)
przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania niezgodnie z przepisami art. 158 pojęcie termicznego przekształcania odpadów ust. 3 i 4.
2.
Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 odpady ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
3.
Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
4.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Kara wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
5.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Kara wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
6.
(uchylony)
6a.
(uchylony)
7.
Wysokość kary, o której mowa w ust. 4 i 5, ustala się, uwzględniając ilość i właściwości odpadów, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki określone w art. 199 zasady ustalania wysokości administracyjnej kary pieniężnej.
1.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 transport odpadów ust. 4, do:
1)
posiadacza odpadów,
2)
miejsca przeznaczenia odpadów
– wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.
2.
Kara, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 100 000 zł.
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru
podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10.000 zł.
1.
Starosta, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 4, nie utworzył miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł.
2.
Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się na koniec każdego roku, w którym nie został zrealizowany obowiązek, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 4.
Organ, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 24a zatrzymanie pojazdu z odpadami ust. 3, nie wyznacza w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsca spełniającego warunki magazynowania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł.
Kary, o których mowa w art. 195a nieutworzenie przez starostę miejsca składowania odpadów i art. 195b niewyznaczenie przez organ miejsca magazynowania odpadów, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków.
Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie w szczególności na podstawie:
1)
kontroli, w tym dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków;
2)
pomiarów i badań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów i badań;
3)
zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub ministra właściwego do spraw klimatu.
W decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną określa się w szczególności:
1)
rodzaj naruszenia i dzień stwierdzenia naruszenia;
2)
wysokość administracyjnej kary pieniężnej.
Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.
1.
Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2.
Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.
W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...