• Ustawa o odpadach
  21.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Rozdział 2. Rejestr

1.
Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:
1)
wprowadzających produkty,
2)
wprowadzających produkty w opakowaniach,
3)
prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160 i 877),
4)
gospodarujących odpadami,
5)
będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b obowiązek pobrania od użytkownika końcowego opłaty od produktu jednorazowego użytku z opakowaniami z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
6)
podmiotów reprezentujących prowadzących systemy kaucyjne, o których mowa w art. 40g zakres systemu kaucyjnego ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwanych dalej „podmiotami reprezentującymi”
– zwany dalej "rejestrem”.
2.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
3.
Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
4.
Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1 pkt 1-5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
5.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123).
6.
Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
7.
Rejestr jest publicznie dostępny, z wyłączeniem:
1)
warunków umowy, jaką wprowadzający sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwany dalej „wprowadzającym sprzęt”, albo autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta tej ustawy, zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2)
dokumentów, o których mowa w art. 53 wniosek o wpis do rejestru ust. 7 pkt 6;
3)
rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4)
numeru PESEL;
5)
adresu e-mail;
6)
informacji i dokumentów, o których mowa w art. 4a wyłączenie stosowania przepisów ustawy w zakresie osiągania poziomów zbierania ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
7)
informacji, o których mowa w art. 7 pomoc de minimis ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
8)
informacji, o których mowa w art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 8 pkt 1 lit. b oraz art. 76 termin miejsce składania sprawozdań o produktach, opakowaniach wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
8.
Rejestr zawiera linki do rejestrów prowadzonych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ułatwienia rejestracji w nich.
9.
Rejestr zawiera wykaz funkcjonujących spalarni odpadów i współspalarni odpadów, w podziale na województwa oraz w podziale na instalacje o przepustowości poniżej 2 Mg na godzinę oraz instalacje o mocy przerobowej 2 Mg na godzinę lub więcej.
1.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
1)
z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
a) przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 1 tej ustawy,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
e) przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b obowiązek pobrania od użytkownika końcowego opłaty od produktu jednorazowego użytku z opakowaniami z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 tej ustawy,
f) przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania;
2)
z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3)
z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4)
z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5)
z zakresu niniejszej ustawy:
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 wpis do rejestru z urzędu ust. 1 pkt 1 i 2;
6)
z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,
g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
h) podmiotów reprezentujących;
7)
z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 oraz z 2023 r. poz. 877):
a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2.
Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
3.
Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.
4.
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 zwolnienie wprowadzającego sprzęt z obowiązków określonych w ustawie ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
5.
Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest obowiązany do zamieszczenia w rejestrze wykazu wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 zwolnienie wprowadzającego sprzęt z obowiązków określonych w ustawie ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
5a.
Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, jest obowiązany do zamieszczenia w rejestrze odpowiednio wykazu przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, którzy przekazali mu dane, o których mowa w art. 8b wyłączenie obowiązków określonych w ustawie ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
6.
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.
Orzeczenia: 1
1.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
1)
posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2)
posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3)
posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4)
podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5)
podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
6)
(uchylony)
- jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 2.
2.
Nie podlegają wpisowi do rejestru:
1)
osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 gospodarowanie wytworzonymi odpadami ust. 8;
2)
podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 odzysk z zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3)
podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4)
transportujący wytworzone przez siebie odpady;
5)
wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.
1.
W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące informacje:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa odpowiednio w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym albo art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;
3)
(uchylony)
3a)
numer PESEL – w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi nieobowiązanymi do posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do:
a) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty lub autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy:
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów,
– nazwę i numer rejestrowy organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku,
– wykaz producentów, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela,
b) prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy:
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu,
– informację o stosowanym procesie recyklingu,
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów,
c) prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy:
– kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku,
– informację o stosowanym procesie odzysku,
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
– informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia służących do odzysku,
d) dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi:
– kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy przyjmowanych w celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
e) organizacji odzysku:
– informację o rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
f) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy:
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– informacje o rodzajach wprowadzanych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
g) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne – informację o rodzaju prowadzonej działalności,
h) przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy – informację o:
– rodzaju prowadzonej działalności,
– rodzajach oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do tej ustawy będących opakowaniami objętych opłatą, o której mowa w art. 3b ust. 1 tej ustawy,
– miejscu albo miejscach prowadzenia działalności;
5)
z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do:
a) wprowadzającego pojazdy:
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt funkcjonuje w sieci, oraz datę, do której dane stacje lub punkty funkcjonowały w tej sieci, w przypadku zaprzestania ich funkcjonowania,
b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
– adres punktu zbierania pojazdów,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
c) prowadzącego stację demontażu:
– adres stacji demontażu,
– informację o stosowanych procesach przetwarzania,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
d) prowadzącego strzępiarkę:
– adres strzępiarki,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
6)
z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do:
a) wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– nazwę marki sprzętu, numer i nazwę grupy sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych),
– informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 11 wykonywanie obowiązków ustawowych przez wprowadzającego sprzęt ust. 3 tej ustawy, a w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – informację o masie sprzętu, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 zabezpieczenie finansowe wnoszone przez wprowadzającego sprzęt ust. 1 tej ustawy,
– informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu,
– wykaz producentów sprzętu, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o której mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela,
b) zbierającego zużyty sprzęt:
– numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,
– adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
c) prowadzącego zakład przetwarzania:
– numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt,
– adres zakładu przetwarzania,
– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,
– informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:
– kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
– informację o stosowanym procesie recyklingu,
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu,
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
– informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
e) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:
– kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów,
– informację o stosowanym procesie odzysku,
– informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku,
– adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
– informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
– wykaz autoryzowanych przedstawicieli z informacją o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby producentów sprzętu, którzy ich wyznaczyli, lub wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 11 wykonywanie obowiązków ustawowych przez wprowadzającego sprzęt ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,
- kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału;
7)
z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu do:
a) wprowadzającego baterie lub akumulatory:
– informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów,
– informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego podmiotu,
– informację o marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, o ile posiada on taką informację,
b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:
– informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
– informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
c) podmiotu pośredniczącego:
− wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący zawarł umowę, o której mowa w art. 28 realizacja obowiązków wprowadzających baterie lub akumulatory za pośrednictwem innych podmiotów ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,
− informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku;
7a)
z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do:
a) organizacji odzysku opakowań:
– wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania recyklingu odpadów opakowaniowych,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
b) przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej
dostawy odpadów opakowaniowych:
– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi poza terytorium kraju,
– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,
c) przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych:
– kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu,
– informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,
– informację o stosowanym procesie odzysku,
– informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów dopuszczonych do odzysku wraz z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia służących do odzysku,
– informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,
d) wprowadzających produkty w opakowaniach:
– informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 tej ustawy,
– nazwę i numer rejestrowy organizacji odzysku opakowań, której zlecili wykonanie obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych,
– nazwę i numer rejestrowy organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 tej ustawy – w przypadku wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach, którzy przystąpili do porozumienia, o którym mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych tej ustawy,
– nazwę i numer rejestrowy podmiotu reprezentującego, któremu zlecili wykonanie obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z podmiotem reprezentującym,
e) wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach:
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę opakowań,
f) organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 porozumienia w zakresie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych ust. 1 tej ustawy – informację o zakresie i terminie realizacji zawartego przez tę organizację porozumienia z marszałkiem województwa,
g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a obowiązek pobrania opłaty recyklingowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
– informację o rodzaju prowadzonej działalności,
– informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności,
h) podmiotów reprezentujących:
– wskazanie rodzajów opakowań, dla których podmiot reprezentujący tworzy system kaucyjny w rozumieniu art. 8 objaśnienie pojęć pkt 13a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej systemem kaucyjnym
– informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
7b)
z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – nazwę gminy, powiatu i województwa, w których podmiot ten odbiera odpady komunalne;
8)
z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do:
a) transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów,
b) sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów,
c) pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu,
d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1 pkt 5 lit. a:
– kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów,
– informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
e) prowadzącego zakład recyklingu statków:
– adres zakładu recyklingu statków,
– informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,
– informację o metodzie recyklingu statków,
– informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków,
– informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
– informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako sumę mas statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013,
f) wytwórcy odpadów – informację o miejscu wytwarzania odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego,
g) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 45 zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1 pkt 11:
– adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– kod i nazwę rodzajów zbieranych odpadów komunalnych.
2.
W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące informacje:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2a)
adres e-mail;
3)
(uchylony)
4)
odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5)
informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w pkt 4:
a) nazwę i adres instalacji lub nazwę i adres miejsca zbierania odpadów,
b) informacje o rodzajach odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych,
c) informacje o dopuszczonej w decyzji mocy przerobowej instalacji lub urządzenia,
d) informacje o procesie odzysku lub procesie unieszkodliwiania;
6)
informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
7)
(uchylony)
8)
wskazanie, czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych lub inny recykling – w przypadku przetwarzania olejów odpadowych;
9)
współrzędne geograficzne instalacji:
a) składowisk odpadów,
b) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
c) spalarni odpadów,
d) współspalarni odpadów.
3.
W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 2a i 9, wzywa podmiot do przekazania tej informacji.
4.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa.
5.
Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału rozumie się:
1)
zezwolenie na zbieranie odpadów;
2)
zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
3)
pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
4)
pozwolenie zintegrowane.
1.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.
Wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO.
2a.
Przedsiębiorca zagraniczny, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa w formie pisemnej wniosek o wpis do rejestru wygenerowany za pośrednictwem strony internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO, opatrzony podpisem tego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej.
3.
Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru:
1)
za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 obowiązek ustanowienia reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3a.
Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa wniosek o wpis do rejestru:
1)
za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 obowiązek ustanowienia reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 28 realizacja obowiązków wprowadzających baterie lub akumulatory za pośrednictwem innych podmiotów ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
(uchylony)
5.
Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby producenta, który go wyznaczył, oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 zwolnienie wprowadzającego sprzęt z obowiązków określonych w ustawie ust. 1 tej ustawy,
1a)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby producenta, który go wyznaczył, oraz wykaz przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 8b wyłączenie obowiązków określonych w ustawie ust. 1 tej ustawy,
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,
2a)
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu,
3)
(uchylony)
4)
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy
- oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 1, stosownie do zakresu działalności.
6.
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 1, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.
7.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
1)
w przypadku wszystkich podmiotów:
a) kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
2)
w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 zabezpieczenie finansowe wnoszone przez wprowadzającego sprzęt ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c) kopię umowy, o której mowa w art. 26 autoryzowany przedstawiciel producenta ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
3)
w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
4)
w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
5)
w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
6)
w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej;
7)
w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, kopię umowy, o której mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 2 tej ustawy.
8.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
9.
Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 7, oraz udostępnia na żądanie właściwych organów dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 6.
1.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.
2.
Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.
3.
Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania podmiotów wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego wszystkie zakresy prowadzonej działalności.
1.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
2.
Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną.
1.
Marszałek województwa weryfikuje i zatwierdza:
1)
informacje, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 1, zawarte we wniosku o wpis do rejestru;
2)
wymagane informacje, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 2.
2.
Wpis do rejestru oraz zamieszczenie w rejestrze informacji, o których mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 1 i 2, następuje z chwilą zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru.
1.
Wpis do rejestru dla:
1)
wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2)
wprowadzających baterie lub akumulatory,
3)
wprowadzających pojazdy,
4)
producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5)
wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
6)
wprowadzających do obrotu opony,
7)
wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
8)
wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
9)
wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
10)
podmiotów reprezentujących
- podlega opłacie rejestrowej.
2.
Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
3.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wpisany do rejestru uiszcza w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
4.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
5.
Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, w roku, w którym uzyskał wpis do rejestru.
6.
Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2.000 zł.
7.
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 wpis do rejestru na wniosek ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
8.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:
1)
opłaty rejestrowej,
2)
opłaty rocznej
- biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
1.
Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.
2.
Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w:
1)
35,65% dochód budżetu województwa;
2)
64,35% dochód budżetu państwa.
3.
Dochód, o którym mowa w ust. 2, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
4.
Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, o których mowa w ust. 2 pkt 1, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.
1.
Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:
1)
informacji zawartych w rejestrze,
2)
zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
- w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
2.
Przepisy art. 53 wniosek o wpis do rejestru ust. 1, 3 i 7 stosuje się odpowiednio.
1.
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
1a.
W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z rejestru.
2.
Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji.
3.
Przepisy art. 53 wniosek o wpis do rejestru ust. 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio.
4.
(uchylony)
Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot:
1)
nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
2)
będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 zabezpieczenie finansowe wnoszone przez wprowadzającego sprzęt ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
3)
będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 kapitał zakładowy i akcje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4)
będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 uchylony ust. 1 tej ustawy.
Podmiot, o którym mowa w art. 57 opłata rejestrowa i opłata roczna ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.
1.
Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadku:
1)
nieuiszczenia opłaty rocznej, w przypadkach gdy jest wymagana;
2)
(uchylony)
3)
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy;
4)
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
5)
stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej wpisu do rejestru;
6)
niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 zabezpieczenie finansowe wnoszone przez wprowadzającego sprzęt ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych;
7)
niezłożenia zaświadczenia albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 64 obowiązek przedstawienia zaświadczeń marszałkowi województwa ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
8)
niezłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 6 kapitał zakładowy organizacji odzysku ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
2.
Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru w więcej niż jednym zakresie, a przesłanki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko niektórych zakresów działalności, a podmiot nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 59 wniosek o zmianę wpisu w rejestrze lub art. 60 wykreślenie podmiotu z rejestru, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru w odpowiednim zakresie.
3.
W przypadku wygaśnięcia, cofnięcia, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji związanych z gospodarką odpadami marszałek województwa dokonuje z urzędu, bez konieczności wydawania odrębnej decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru. Podstawę wykreślenia stanowią ostateczne decyzje wydawane przez marszałka województwa oraz ostateczne decyzje organów właściwych przekazane marszałkowi województwa zgodnie z art. 80 zadania marszałka województwa w zakresie BDO ust. 4, a także prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych.
Orzeczenia: 1
1.
Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 braki formalne podania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2.
(uchylony)
3.
Formularze rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreśleniu z rejestru złożone za pośrednictwem strony internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 rozporządzenie w sprawie dostępu do BDO albo indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.
4.
Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do wezwania do przekazania informacji w przypadku, o którym mowa w art. 52 zakres informacji podlegających wpisowi w rejestrze ust. 3, gdy marszałek województwa nie posiada adresu e-mail posiadacza odpadów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...