• Ustawa o odpadach
  21.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Kierownikiem spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osobą zarządzającą obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być wyłącznie osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
1.
Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje marszałek województwa, po złożeniu przez zainteresowanego, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
2.
Za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami pobiera się opłatę w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
1.
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a także wskazanie zakresu kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
3.
Za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami pobiera się opłatę w wysokości 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ust. 2.
1.
Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza się i świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje się w następujących zakresach:
1)
termiczne przekształcanie odpadów;
2)
składowanie odpadów;
3)
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
2.
Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez marszałka województwa.
3.
W skład komisji egzaminacyjnej mogą być powołane osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej oraz spełniające szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
4.
Członkom komisji egzaminacyjnej za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie, w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
5.
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.
6.
Opłaty, o których mowa w art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ust. 2 i art. 166 wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami ust. 3, ponosi zainteresowany. Wpływy z tych opłat stanowią dochód budżetu państwa.
7.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec członków komisji,
2)
szczegółowy zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu na egzaminie w zakresie gospodarowania odpadami,
3)
tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
4)
sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
5)
wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
6)
wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
- mając na uwadze konieczność sprawnego przeprowadzenia egzaminu i zapewnienia należytego sprawdzenia wiadomości zainteresowanych oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania odpadów oraz potrzebami ochrony środowiska.
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne ust. 5, art. 23 zbieranie odpadów ust. 4, art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami ust. 1, art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46 odmowa wydania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów, art. 47 naruszenia przez posiadacza odpadów warunków zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1, 1a, 2, 4 i 7, art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 10–13 oraz 15, art. 102b zatwierdzenie planu recyklingu statku ust. 1 i 4, art. 102c obowiązek informowania o wydaniu, przedłużeniu i cofnięciu zezwolenia i pozwolenia ust. 1, art. 129 decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ust. 1, art. 130 dodatkowe wymagania w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, art. 131 termin ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez zarządzającego składowiskiem ust. 4, art. 133 odrębny zakres prowadzenia monitoringu, art. 134 odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, art. 135 zakres odpowiedzialności i obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 3 i 4, art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów ust. 3, art. 146 warunki wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego części ust. 2 i 5, art. 148 ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego części ust. 1, 3 i 4, art. 151 zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 8, art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ust. 1 i art. 167 egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami ust. 2, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Minister właściwy do spraw klimatu jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 11 zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny ust. 4 i art. 168 zadania samorządu województwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem spraw określonych w art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ust. 1 i art. 167 egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami ust. 2.
Orzeczenia: 5
1.
Do postępowań w sprawach zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów nie stosuje się art. 31 uprawnienia organizacji społecznych ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się do postępowań w sprawach potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny albo stwierdzenia niespełnienia tych warunków.
1b.
Do postępowań w sprawach wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f skarga na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 6, art. 86g odwołanie organizacji ekologicznej od zezwolenia na inwestycję oraz art. 86h ustalenie uprawnień strony odwołującej się od zezwolenia na inwestycję ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1c.
Do zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 tryb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2.
Stronami postępowań, o których mowa w ust. 1, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla spalarni lub współspalarni odpadów.
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...