• Ustawa o odpowiedzialnośc...
  23.07.2024

Ustawa o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.1999.1.1 - Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej

Obserwuj akt
1.
Wobec sędziego, który w latach 1944-1989, orzekając w procesach będących formą represji za działalność niepodległościową, polityczną, obronę praw człowieka lub korzystanie z podstawowych praw człowieka, sprzeniewierzył się niezawisłości sędziowskiej, nie stosuje się, do dnia 31 grudnia 2002 r., przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziów.
2.
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczęte przed dniem 31 grudnia 2002 r., toczy się do czasu jego prawomocnego zakończenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sędziego, który, wykonując kierownicze funkcje w administracji sądowej lub organizacjach politycznych, naruszył niezawisłość sędziowską poprzez wywieranie wpływu na wydawanie przez innych sędziów orzeczeń w indywidualnych sprawach, o których mowa w ust. 1.
1.
Z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, w sprawach określonych w art. 1 wyłączenie stosowania przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym, ust. 1 i 3, oprócz podmiotów, o których mowa w art. 88 rozporządzenie w sprawie formularza oświadczenia sędziego o stanie majątkowym § 1 ustawy wymienionej w art. 1 wyłączenie stosowania przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym, ust. 1, może wystąpić Krajowa Rada Sądownictwa z urzędu lub na wniosek osoby skrzywdzonej orzeczeniem.
2.
Wniosek osoby skrzywdzonej, o którym mowa w ust. 1, może być skierowany również do Ministra Sprawiedliwości.
Za czyny, o których mowa w art. 1 wyłączenie stosowania przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym, ust. 1 i 3, Sąd Dyscyplinarny orzeka karę wydalenia ze służby sędziowskiej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...