• Ustawa o odpowiedzialnośc...
  18.05.2024

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2016.0.1169 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.
1.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
funkcjonariusz publiczny - osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ;
2)
podmiot odpowiedzialny - Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inny podmiot, który, zgodnie z art. 417 odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej;
3)
organ administracji publicznej - organ administracji publicznej w rozumieniu art. 5 objaśnienie pojęć § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996).
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, należy przez to rozumieć również wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej.
3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o wynagrodzeniu przysługującym funkcjonariuszowi publicznemu, należy przez to rozumieć również przysługujące mu uposażenie.
Orzeczenia: 3
Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie wyłącza przewidzianą w przepisach odrębnych odpowiedzialność majątkową funkcjonariusza publicznego wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkodę wyrządzoną tym samym działaniem lub zaniechaniem.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Rozdział 2. Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:
1)
na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;
2)
rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
3)
rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgodnie z art. 6 pojęcie rażącego naruszenia prawa,
Orzeczenia: 1
Przez stwierdzenie rażącego naruszenia prawa należy rozumieć:
1)
wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1 pkt 2 lub art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1 pkt 2 w związku z art. 126 odpowiednie stosowanie do postanowień przepisów Kodeksu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
2)
wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 247 stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej § 1 pkt 2 albo pkt 3 lub art. 247 stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej § 1 pkt 2 albo pkt 3, w związku z art. 219 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
3)
stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 54 skarga do sądu administracyjnego § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996);
4)
wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
5)
wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 247 stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej § 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
6)
stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 prawo wniesienia ponaglenia § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
7)
stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 141 ponaglenie w razie niezałatwienia przez organ sprawy we właściwym terminie § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
8)
prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania lub art. 154 skarga na organ z żądaniem wymierzenia grzywny § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
9)
prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47714 rozstrzygnięcia sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
10)
prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47931a rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
11)
ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 81 odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).
Orzeczenia: 7

Rozdział 3. Postępowanie

1.
W terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego pkt 1, kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1)
dowód wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego pkt 1, i stanowiące podstawę tej wypłaty orzeczenie lub ugodę;
2)
rozstrzygnięcie stwierdzające rażące naruszenie prawa oraz uwierzytelnione kopie posiadanych akt postępowania sądowego lub administracyjnego, w którym zostało wydane to rozstrzygnięcie.
3.
Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Do przeprowadzenia tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 69 uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów innych ustaw ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).
4.
W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa, o którym mowa w ust. 3, prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo.
5.
Jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 3, prokurator odmawia podjęcia tej czynności.
1.
Postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie, o którym mowa w art. 7 postępowanie wyjaśniające, ust. 3, toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
2.
Do złożenia wniosku na podstawie art. 194 wezwanie do udziału w sprawie, lub art. 195 wezwanie lub zawiadomienie współuczestników koniecznych, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie jest konieczne prowadzenie postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 7 postępowanie wyjaśniające, ust. 3, w odniesieniu do osoby wskazanej we wniosku.
1.
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 7 postępowanie wyjaśniające, ust. 3, ustala się w wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 1, jednak nie może ono przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu.
2.
Jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuściło się działania lub zaniechania, o których mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 2, każdy z nich ponosi odpowiedzialność stosownie do przyczynienia się do rażącego naruszenia prawa i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych funkcjonariuszy publicznych do rażącego naruszenia prawa, odpowiadają oni w częściach równych.
3.
Jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuściło się działania lub zaniechania, o których mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 2, każdy z nich ponosi odpowiedzialność do kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4.
Jeżeli funkcjonariusz publiczny dopuścił się działania lub zaniechania, o których mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 2, z winy umyślnej, odpowiada on do wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 1.
5.
Jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuściło się działania lub zaniechania, o których mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 2, z winy umyślnej, odpowiadają oni solidarnie.
6.
Wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu, o którym mowa w ust. 1, określa się na dzień działania lub na koniec okresu zaniechania, które spowodowało rażące naruszenie prawa. W przypadku gdy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym wynagrodzenie może być określone w różnej wysokości, przyjmuje się wysokość najwyższą. Jeżeli ustalenie wynagrodzenia według zasad określonych w zdaniach poprzedzających nie jest możliwe, wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu określa się na dzień stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 5 przesłanki odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, pkt 3, a jeżeli w tym dniu osobie odpowiedzialnej nie przysługuje już wynagrodzenie jako funkcjonariuszowi publicznemu, wynagrodzenie określa się na ostatni dzień, w którym jej ono przysługiwało.

Rozdział 4. Przepisy karne

1.
Kto, będąc kierownikiem podmiotu odpowiedzialnego lub jednostki organizacyjnej takiego podmiotu, nie wykonuje obowiązku określonego w art. 7 postępowanie wyjaśniające, ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. poz. 60, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1270, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 7
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 331, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Przepisy ustawy stosuje się do działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, które nastąpiły od dnia wejścia w życie ustawy.
Orzeczenia: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...