• Ustawa o opłacie skarbowe...
  11.12.2023

Ustawa o opłacie skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2023

Dz.U.2023.0.2111 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozdział 3. Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

1.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2.
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4.
Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 czynności niepodlegające opłacie ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 czynności nie podlegające opłacie skarbowej na skutek podlegania na mocy innych przepisów innym opłatom lub zwolnienia od nich lub art. 3a zwolnienie z opłaty skarbowej czynności dokonanych na podstawie zgłoszenia lub wniosku przekazanych za pośrednictwem polskiego konsula lub czynności dokonanych przez konsula.
5.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)
od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)
od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Orzeczenia: 28
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:
a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2)
sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 czynności niepodlegające opłacie, ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
2.
Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:
1)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;
2)
przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...