• Ustawa o opłacie skarbowe...
  25.02.2024

Ustawa o opłacie skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.2111 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozdział 4. Właściwość organów podatkowych

1.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1)
od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
1a)
od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 uprawnienie do otrzymania odpisu stanu cywilnego i zaświadczenia o danych osoby ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
2)
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...