• Ustawa o opłacie skarbowe...
  25.02.2024

Ustawa o opłacie skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.2111 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 2
Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm. ).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.05.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 1635]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...