• Ustawa o opłatach aboname...
  20.05.2024

Ustawa o opłatach abonamentowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2020.0.1689 t.j. - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Obserwuj akt
Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), zwanej dalej "ustawą o radiofonii i telewizji", przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
1.
Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
2.
Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
3.
Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
4.
Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
1)
osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
2)
podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji
- uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat, ust. 1.
6.
Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
7.
Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.
Orzeczenia: 62
1.
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,94 zł;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego - 18,68 zł.
1a.
Kwoty, o których mowa w ust. 1, są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.
2.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy obliczone zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Stawki kwotowe opłat abonamentowych, o których mowa w ust. 2, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4.
Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może określić do dnia 31 lipca każdego roku, w drodze rozporządzenia, niższą niż ustaloną w ust. 1 wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem:
1)
prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oszacowanych na podstawie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c plan programowo-finansowy przedsięwzięć określonych w karcie powinności ust. 1 tej ustawy, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b sprawozdania zarządów spółek ust. 1 tej ustawy;
2)
możliwości pokrywania kosztów realizacji misji, o której mowa w pkt 1, z wpływów określonych w art. 31 przychody spółek jednostek publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 pkt 2-4 ustawy o radiofonii i telewizji;
3)
stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłym środków, o których mowa w art. 2 obowiązek uiszczania opłat abonamentowych ust. 1.
6.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:
1)
prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;
2)
konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji, o której mowa w ust. 5 pkt 1.
Orzeczenia: 4
1.
Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1)
osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782);
2)
osoby, które ukończyły 75 lat;
3)
osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5)
osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6)
osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7)
osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252);
f) (pominięta)
g) (pominięta)
8)
osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).
2.
(uchylony).
3.
Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
3a.
Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat.
3b.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej.
4.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych,
2)
wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3
- z uwzględnieniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz nieobciążania osób korzystających ze zwolnień nadmiernymi utrudnieniami.
Orzeczenia: 7
1.
Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne:
1)
wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2)
wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
3)
przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.
3.
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
4.
Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
5.
Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.
6.
Po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 5, następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika, pod warunkiem że osoby te nie są zadłużone w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania egzekucyjne.
7.
W przypadku spłaty zadłużenia w opłatach abonamentowych lub zakończenia toczących się postępowań, o których mowa w ust. 6, po dacie wyrejestrowania odbiornika, usunięcie danych osobowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania.
Orzeczenia: 78
1.
Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.
Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych, ust. 1, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.
3.
Rachunek, o którym mowa w ust. 2 oraz w art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej, ust. 9, jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4.
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.
Orzeczenia: 3
1.
Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
1a.
Operator wyznaczony, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do otrzymywania danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695).
2.
Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw łączności.
3.
Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
4.
W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423).
5.
Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego.
6.
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3.
7.
Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności.
8.
Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, stanowi dochód operatora wyznaczonego.
9.
Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3, pomniejszone o kwoty, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 8 przeznaczanie i podział wpływów z opłat abonamentowych ust. 1.
10.
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ust. 1,
2)
wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania upoważnień
- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i organizację operatora wyznaczonego.
Orzeczenia: 88
1.
Wpływy, o których mowa w art. 2 obowiązek uiszczania opłat abonamentowych ust. 1, art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3 i art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej ust. 4, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych ust. 2 i art. 7 kontrola realizacji obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej ust. 8, są przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21ust . 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
2.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustala corocznie, po analizie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c plan programowo-finansowy przedsięwzięć określonych w karcie powinności ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b sprawozdania zarządów spółek ust. 1 tej ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy i analizie określonych w nich kosztów, nie później niż do dnia 30 września, sposób podziału wpływów, o których mowa w ust. 1, między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział terenowych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 forma prawna telewizji publicznej i radiofonii publicznej ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
3.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazuje zaliczkowo jednostkom publicznej radiofonii i telewizji środki na realizację misji, o której mowa w art. 21ust . 1 ustawy o radiofonii i telewizji, na podstawie sposobu podziału wpływów, o którym mowa w ust. 2.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 1
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ust. 3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, w przypadku gdy:
1)
niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub
2)
podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.
2.
Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego o nieskuteczności egzekucji.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznaczonego przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.
1.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.
2.
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3.
Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Orzeczenia: 8
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. poz. 2531 oraz z 2005 r. poz. 141) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
1.
W roku 2019 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018 i 2019 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 1.
2.
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1 260 000 tys. zł.
3.
Do rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące opłat abonamentowych.
4.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do dnia 31 maja 2019 r.:
1)
kwotę rekompensaty, o której mowa w ust. 1, nie większą niż kwota, o której mowa w ust. 2, uwzględniając średnioroczną liczbę osób zwolnionych, o których mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 1, obliczoną na podstawie danych za rok 2017, przekazanych przez operatora wyznaczonego, dotyczących liczby tych osób zwolnionych, i rodzaju opłat, których te zwolnienia dotyczą, oraz wysokość opłat abonamentowych ustalonych na rok 2019;
2)
wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4, składa wniosek do ministra właściwego do spraw budżetu o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.
7.
Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
8.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę i sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
9.
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
10.
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 list emisyjny i art. 102 zbywanie i emisja skarbowych papierów wartościowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 rozporządzenie w sprawie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych tej ustawy.
11.
Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1.
W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu utraconych:
1)
w latach 2018 i 2019, a nie zrekompensowanych na podstawie art. 11a przepis przejściowy,
2)
w roku 2020
– wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 1, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 misja publiczna publicznej radiofonii i telewizji ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
2.
Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 1 950 000 tys. zł.
3.
Do rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o radiofonii i telewizji dotyczące opłat abonamentowych.
4.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, do dnia 15 marca 2020 r. łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, zaokrągloną do 1 tys. zł na zasadach ogólnych, dla poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji z przeznaczeniem na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.
5.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekaże ministrowi właściwemu do spraw budżetu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, wniosek o przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych.
6.
We wniosku, o którym mowa w ust. 5, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazuje wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, jakie mają być przekazane poszczególnym jednostkom publicznej radiofonii i telewizji, numery rachunków papierów wartościowych tych jednostek oraz nazwy podmiotów prowadzących te rachunki papierów wartościowych i ich kody uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
7.
Minister właściwy do spraw budżetu przekaże skarbowe papiery wartościowe jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
8.
Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
9.
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną w złotych;
4)
cenę i sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
10.
Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
11.
Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 list emisyjny i art. 102 zbywanie i emisja skarbowych papierów wartościowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 rozporządzenie w sprawie warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych tej ustawy.
12.
Rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust. 3.
Orzeczenia: 1
Do dnia 30 września 2005 r. opłaty abonamentowe są pobierane w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach.
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.:
1)
ogłosi stawki kwotowe opłat abonamentowych albo
2)
w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat ust. 5, określi wysokość opłat abonamentowych
- na okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.
W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej z góry za rok 2005 lub za wybrane miesiące obejmujące okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.:
1)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie niższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega zwrotowi;
2)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie wyższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega uzupełnieniu.
3.
Na 2006 r. czynności, o których mowa w art. 3 stawki opłat abonamentowych, uiszczanie opłat ust. 2 i 5, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona do dnia 30 czerwca 2005 r.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu stosuje się art. 9 umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestrowanych odbiornika na wniosek operatora i 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 pobieranie i przekazywanie opłat abonamentowych ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.05.2005 r. - Dz. U. z 2005 r. poz. 728]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...