• Art. 129a. - Uprawnienie...
  23.09.2023

Art. 129a. fundusze emeryt.


Uprawnienie do jednorazowej wypłaty środków z rachunku otwartego przez otwarty fundusz w związku z wypłatą transferową

1.
Osoby, którym na podstawie art. 128 wypłata transferowa dla byłego małżonka członka otwartego funduszu w razie nieposiadania rachunku w otwartym funduszu, otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie:
1)
złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;
2)
nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
3)
złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
b) 150 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.
2.
Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek na podstawie art. 128 wypłata transferowa dla byłego małżonka członka otwartego funduszu w razie nieposiadania rachunku w otwartym funduszu, nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury.
3.
Ubezpieczonym, o których mowa w art. 111 obowiązek podziału składki ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, którzy uzyskali członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym na podstawie art. 128 wypłata transferowa dla byłego małżonka członka otwartego funduszu w razie nieposiadania rachunku w otwartym funduszu, Zakład nie odprowadza na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym części składki, o której mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4.
Jeżeli ubezpieczonym, o których mowa w ust. 3, Zakład odprowadził na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym część składki, o której mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składka ta podlega zwrotowi na zasadach określonych dla nienależnie opłaconej składki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.
5.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 wypłata transferowa dla byłego małżonka członka otwartego funduszu w razie nieposiadania rachunku w otwartym funduszu opłacały składkę na ubezpieczenia społeczne.
Art. 129a. Uprawnienie do jednorazowej wypłaty środków z ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...