• Art. 13. - Statut fundus...
  19.04.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 13. fundusze emeryt.


Statut funduszu

1.
Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.
2.
Statut funduszu określa:
1)
nazwę funduszu;
2)
firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3)
wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji;
4)
sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;
5)
firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;
6)
rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a pokrywanie kosztów przechowywania aktywów oraz realizacji i rozliczenia transakcji aktywami funduszu, w tym koszty, o których mowa w art. 182a rachunek premiowy;
6a)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 forma opłat pobieranych przez fundusze ust. 1;
7)
sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu;
8)
inne dane przewidziane w przepisach ustawy.
3.
Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu określa:
1)
dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;
2)
terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.
4.
Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu określa:
1)
terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków;
2)
zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami osobie trzeciej;
3)
zasady przyjmowania składek pracowników zagranicznych, firmę (nazwę), siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń na życie oraz zasady odpowiedzialności związanej z ryzykami biometrycznymi lub gwarancjami – w przypadku gdy w statucie funduszu określono możliwość przyjmowania składek pracowników zagranicznych;
4)
tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracowniczy fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty;
5)
sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym pracowniczym funduszem – w przypadku pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.
4a.
Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut dobrowolnego funduszu określa:
1)
tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE;
2)
zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz;
3)
tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli dobrowolny fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty;
4)
sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym dobrowolnym funduszem – w przypadku dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.
4b.
W przypadku gdy założycielem lub akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa jest pracodawca zagraniczny i z przepisów jego krajowego prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy wynika taki wymóg, statut pracowniczego funduszu może zawierać postanowienia dotyczące przekazywania przez fundusz temu pracodawcy lub jego pracownikom dodatkowych informacji, w szczegól­ności dotyczących:
1)
rodzaju ryzyka finansowego, technicznego i innych ryzyk związanych z realizacją programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;
2)
podziału ryzyka, o którym mowa w pkt 1;
3)
docelowego poziomu świadczenia, w przypadku gdy program emerytalny pracodawcy zagranicznego przewiduje pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji;
4)
kwoty wypłaty lub świadczenia z programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego przewidującego pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji, w przypadku zaprzestania zatrudnienia;
5)
w przypadku gdy uczestnicy programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego ponoszą ryzyko inwestycyjne – zakresu wyboru polityki inwestycyjnej, jeżeli ma zastosowanie, oraz rzeczywistych portfeli inwestycyjnych, a także informacji dotyczących ryzyka i kosztów związanych z inwestycjami;
6)
postanowień odnoszących się do przeniesienia praw do wypłaty z programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego na inną instytucję pracowniczych programów emerytalnych, w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
4c.
W przypadku zawarcia w statucie pracowniczego funduszu możliwości przyjmowania składek pracowników zagranicznych do statutu dołącza się pisemne zobowiązanie pracodawcy zagranicznego do przejęcia odpowiedzialności od zakładu ubezpieczeń na życie w zakresie, w jakim wynika to z umowy o przyjmowanie składek, w szczególności w przypadku zaniechania przez pracodawcę zagranicznego regularnego opłacania składek pracowników zagranicznych na pokrycie w całości albo w części ryzyk biometrycznych lub gwarancji.
5.
Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.
Art. 13. Statut funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...