• Art. 132. - Wypłata środ...
  20.05.2024

Art. 132. fundusze emeryt.


Wypłata środków z rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego podmiotowi wskazanemu

1.
Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131 wypłata transferowa środków z rachunku zmarłego członka otwartego funduszu małżonkowi zmarłego, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 wskazanie przez członka otwartego funduszu pomiotów uprawnionych do otrzymania po jego śmierci środków niewykorzystanych ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.
2.
(uchylony)
3.
Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128 wypłata transferowa dla byłego małżonka członka otwartego funduszu w razie nieposiadania rachunku w otwartym funduszu.
4.
Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.
4a.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.
5.
Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.
Art. 132. Wypłata środków z rachunku zmarłego członka otw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...