• Art. 191. - Zakres pisem...
  12.07.2024

Art. 191. fundusze emeryt.


Zakres pisemnej informacji dla członków funduszu

1.
Fundusz przesyła każdemu członkowi funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu. Informacja jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z członkiem funduszu. Tryby i formy przesyłania informacji, które mogą być stosowane w danym funduszu, określa jego statut, z uwzględnieniem ust. 1c.
1a.
W informacji, o której mowa w ust. 1, otwarty fundusz jest obowiązany umieścić także następujące informacje:
1)
stopy zwrotu otwartego funduszu osiągane w przeszłości;
2)
wysokość opłat, o których mowa w art. 134 forma opłat pobieranych przez fundusze ust. 1, oraz kosztów, o których mowa w art. 136 pokrywanie przez fundusz kosztów realizacji transakcji nabywania, zbywania i przechowywania aktywów funduszu oraz zarządzania funduszem przez towarzystwo ust. 1, 2a i 2b;
3)
opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w otwartym funduszu.
1b.
Otwarty fundusz przesyła członkowi funduszu informację, w trybie i formie uzgodnionych z członkiem funduszu na podstawie ust. 1, o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukończeniem przez członka wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków.
1c.
Informację, o której mowa w ust. 1, fundusz udostępnia także za pomocą systemu CIE, a jeżeli członek funduszu wyrazi na to zgodę – wyłącznie za pomocą tego systemu.;
2.
W razie sporu ciężar dowodu dostarczenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 1b, spoczywa na funduszu.
Art. 191. Zakres pisemnej informacji dla członków funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...