• Art. 204b. - Powiadomien...
  27.09.2022

Art. 204b. fundusze emeryt.


Powiadomienie o stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowościach

1.
Powiadomienie, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 3 oraz art. 204j czynności organu nadzoru po podpisaniu protokołu kontroli, ust. 1, powinno zawierać:
1)
oznaczenie organu nadzoru;
2)
datę wydania;
3)
oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest powiadomienie;
4)
wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin do ich usunięcia;
5)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
6)
pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń;
7)
pouczenie o treści art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 8;
8)
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania powiadomienia.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz powiadomienie o rozpatrzeniu zastrzeżeń, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 5, jest czynnością nadzorczą, która nie rozstrzyga co do istoty jakiejkolwiek sprawy ani nie dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3.
W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, o której mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 8, sąd administracyjny może wstrzymać jej wykonanie, również wtedy, gdy skarżący uprawdopodobni, iż ocena działalności towarzystwa, depozytariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, zawarta w powiadomieniu, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 3 albo art. 204j czynności organu nadzoru po podpisaniu protokołu kontroli, ust. 1, rażąco narusza prawo.
Art. 204b. Powiadomienie o stwierdzonych przez organ nadz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...