• Art. 41. - Wymogi wobec ...
  06.10.2022

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 06.10.2022

Dz.U.2020.0.105 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 41. fundusze emeryt.


Wymogi wobec członka zarządu towarzystwa

1.
Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22;
3)
posiada wyższe wykształcenie;
4)
legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat;
5)
daje rękojmię należytego wykonywania funkcji członka zarządu.
1a.
Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa, w tym prezes zarządu, muszą posiadać udowodnioną znajomość języka polskiego.
2.
Przynajmniej jedna trzecia składu zarządu powinna legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub być wpisana na listę doradców inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.).
3.
Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 powinien być spełniony przez co najmniej dwie trzecie składu zarządu.
4.
(uchylony)
5.
Jeżeli wymogi określone w ust. 1a, 2 lub 3 nie są spełnione w związku z odwołaniem członka zarządu lub cofnięciem zezwolenia, o którym mowa w art. 59 zezwolenie na powołanie członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa, odmowa lub cofnięcie zezwolenia ust. 3 i 4, towarzystwo jest obowiązane, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność do wymogów określonych w ustawie.
Art. 41. Wymogi wobec członka zarządu towarzystwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...