• Ustawa o organizacji i fu...
  16.07.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 11. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku

1.
Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego funduszu na IKE oraz IKZE, a także do rozporządzeń środkami zgromadzonymi w PPK, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu nie podlegają egzekucji.
Porównania: 1
Środki zgromadzone na rachunku PPK członka pracowniczego funduszu oraz środki zgromadzone na rachunku członka pracowniczego funduszu podlegają egzekucji na zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Porównania: 1
Warunki nabycia przez członka otwartego funduszu uprawnień do wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku oraz zasady wypłaty tych środków określają odrębne ustawy.
Porównania: 1
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje przez przeniesienie tych środków na fundusz emerytalny FUS.
Porównania: 1
1.
Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa w przypadku, gdy:
1)
właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury:
a) obliczonej na podstawie art. 15 wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu, art. 15aa , art. 15c lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 doliczanie do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia lub opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zwolnieniu ze służby ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347) lub
b) obliczonej na podstawie art. 15 wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu, art. 15aa , art. 15c , art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 doliczanie do wysługi emerytalnej okresów zatrudnienia lub opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zwolnieniu ze służby ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641);
2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury na podstawie art 46–50a, art. 50e nieprzerwany okres pracy górniczej lub art. 184 prawo do emerytury urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 zasady obliczania emerytury w latach 2009-2013 tej ustawy;
3)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 zbieg prawa do emerytury i prawa do renty ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641);
4)
Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 uposażenie i inne uprawnienia sędziego przechodzącego lub przeniesionego w stan spoczynku § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289 i 614), sędziego będącego członkiem otwartego funduszu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie może pobierać opłaty.
2a.
W przypadku ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym wykreśleniu fundusz emerytalny.
2b.
Z dniem ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa.
2c.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 100a zasady zwracania do ZUS nienależnie otrzymanej składki.
3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń.
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 wiek emerytalny i prawo do emerytury pomostowej ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych część środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu odpowiadającą wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o których mowa w art. 100c obowiązek przekazania środków członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS ust. 2.
2.
Otwarty fundusz w dniu ustania członkostwa, o którym mowa w art. 81 uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu ust. 10, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dane, o których mowa w art. 82 wskazanie przez członka otwartego funduszu pomiotów uprawnionych do otrzymania po jego śmierci środków niewykorzystanych i art. 83 oświadczenie członka otwartego funduszu o stosunkach majątkowych między nim a małżonkiem.
Porównania: 1
1.
Warunki nabycia przez członka pracowniczego funduszu uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych na jego rachunku określa ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.
2.
Warunki nabycia przez członka pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Porównania: 1
1.
Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków zgromadzonych na IKE oraz IKZE i częściowego zwrotu środków zgromadzonych na IKE określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w zakresie zgromadzonych tam środków.
2.
Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Przypisy: 1
1.
Pracowniczy fundusz jest obowiązany zapewnić członkom funduszu możliwość wypłaty całości środków zgromadzonych na ich rachunkach w formie wypłaty jednorazowej, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a.
W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty zasady wypłaty całości środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty jednorazowej określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2.
W trybie i na zasadach określonych w statucie pracowniczego funduszu wypłata środków może nastąpić także w formie wypłaty realizowanej w ratach, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a.
W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty realizowanej w ratach określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3.
Wypłata środków w obu formach lub w jednej z nich następuje na pisemne żądanie członka funduszu.
Porównania: 1
Wypłata jednorazowa jest dokonywana nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez pracowniczy fundusz żądania członka funduszu.
Porównania: 1
Jeżeli wypłata jest realizowana w ratach, pierwsza rata płatna jest nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez pracowniczy fundusz żądania członka funduszu, chyba że zażąda on wypłaty w terminie późniejszym.
Porównania: 1
Członek otrzymujący wypłatę środków w ratach może w każdym czasie zażądać wypłaty środków pozostających na jego rachunku w formie wypłaty jednorazowej. Wypłata jednorazowa następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 115 wypłata jednorazowa środków z rachunku członka funduszu.
Porównania: 1
Jeżeli do chwili ukończenia 70 lat członek pracowniczego funduszu nie wystąpi do funduszu z żądaniem wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku, fundusz dokonuje wypłaty tych środków w formie wypłaty jednorazowej w terminie 1 miesiąca od daty ukończenia przez członka funduszu 70 lat, z uwzględnieniem art. 42 wypłata z programu, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Porównania: 1
1.
W razie przystąpienia przez członka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu dotychczasowy fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do którego członek przystąpił, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 przystąpienie przez członka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu. Otwarty fundusz, do którego wypłata transferowa jest dokonywana, jest obowiązany przyjąć taką wypłatę.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze będące funduszami zdefiniowanej daty określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Porównania: 1
Nie jest dozwolone dokonywanie wypłaty transferowej z rachunku w otwartym funduszu na rachunek w pracowniczym funduszu ani z rachunku w pracowniczym funduszu na rachunek w otwartym funduszu.
Porównania: 1
1.
Wypłaty transferowe między otwartymi funduszami odbywają się w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.
2.
Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty.
Porównania: 1
1.
Rozliczenia wypłat transferowych między otwartymi funduszami dokonuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, zwany dalej "Krajowym Depozytem".
2.
Powszechne towarzystwo, będące organem otwartego funduszu, do którego dokonano wypłaty transferowej, uiszcza opłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do tego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłat transferowych.
2a.
Opłata, jaką powszechne towarzystwo uiszcza na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2, wynosi:
1)
na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach odrębnych, od każdej zarejestrowanej umowy o członkostwo osoby przystępującej do nowego funduszu;
2)
na rzecz Krajowego Depozytu - 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego w przepisach odrębnych, od każdej rozliczonej wypłaty transferowej.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat transferowych w przypadkach, o których mowa w art. 119 przystąpienie członka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13. Rozporządzenie powinno określać zasady współdziałania Krajowego Depozytu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.
Porównania: 1
Szczegółowy tryb dokonywania rozliczeń wypłat transferowych między otwartymi funduszami określa Krajowy Depozyt w regulaminie zatwierdzonym przez organ nadzoru. Regulamin określa także wysokość opłat należnych Krajowemu Depozytowi, wnoszonych przez otwarte fundusze w związku z dokonaniem rozliczenia wypłat transferowych.
Porównania: 1
Wypłata transferowa nie wyłącza odpowiedzialności towarzystwa będącego organem funduszu dokonującego wypłaty transferowej wobec byłego członka tego funduszu lub innej osoby, na której rzecz wypłata transferowa została dokonana.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...