• Ustawa o organizacji i fu...
  30.05.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 19. Fundusz Gwarancyjny

Tworzy się Fundusz Gwarancyjny, którego administratorem jest Krajowy Depozyt.
Porównania: 1
1.
Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są obowiązkowe wpłaty dokonywane przez powszechne towarzystwa z własnych środków, przychody z lokowania środków Funduszu Gwarancyjnego oraz inne przychody uzyskane w wyniku administrowania nim przez Krajowy Depozyt.
2.
Wpłaty powszechnego towarzystwa do Funduszu Gwarancyjnego stanowią określoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, część aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo.
3.
Środki Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku powszechnego towarzystwa.
4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita wartość środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość,
2)
sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego,
3)
sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków,
4)
sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia,
5)
warunki i tryb dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a także sposób dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w ustawie
– mając na względzie cele, jakim służą środki gromadzone w Funduszu Gwarancyjnym.
Porównania: 1
Porównania: 1
Ze środków Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane szkody, o których mowa w art. 48 odpowiedzialność towarzystwa za szkody wobec członków funduszu ust. 1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności, lub szkody te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości.
Porównania: 1
Zwrócone wpłaty z Funduszu Gwarancyjnego stanowią przychód powszechnego towarzystwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Porównania: 1
1.
Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu Gwarancyjnego sporządza Krajowy Depozyt.
2.
Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego następuje według zasad przewidzianych dla badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Krajowego Depozytu.
Porównania: 1
Krajowy Depozyt składa organowi nadzoru do zatwierdzenia roczne sprawozdania z działalności Krajowego Depozytu w zakresie administrowania Funduszem Gwarancyjnym.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...