• Ustawa o organizacji i fu...
  21.05.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 22. Przepisy karne

Kto nie będąc do tego uprawniony używa w nazwie (firmie) lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określeń, o których mowa w art. 10 nazwa funduszu, zastrzeżenie używania określenia "fundusz emerytalny", ust. 2 lub art. 28 oznaczenie powszechnego towarzystwa w nazwie, zastrzeżenie używania oznaczeń, ust. 1,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 2.
Porównania: 1
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 przedmiot działalności funduszy ust. 2 lub 3 lub art. 29 działalność towarzystwa ust. 1,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto, podejmując decyzje inwestycyjne na rachunek funduszu, narusza wymogi w zakresie działalności lokacyjnej określone w niniejszej ustawie, stwarzając przez to zagrożenie dla interesów członka funduszu,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
Porównania: 1
1.
Kto, będąc odpowiedzialny za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, wpływające w istotny sposób na treść informacji,
podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Kto, będąc odpowiedzialny za inne informacje udostępniane członkom funduszu lub organowi nadzoru, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, dopuszcza się czynu określonego w ust. 1,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
Porównania: 1
Kto, będąc do tego obowiązanym, nie opracowuje lub nie publikuje dokumentów, o których mowa w art. 142a polityka dotycząca zaangażowania pracowniczego funduszu ust. 1, 3 i 4 lub art. 142c publikacja informacji o spójności strategii inwestycji kapitałowych z profilem i terminami zapadalności pasywów funduszu ust. 1, 2 i 4,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce dotyczącej zaangażowania, o której mowa w art. 142a polityka dotycząca zaangażowania pracowniczego funduszu ust. 1, podaje w niej nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tej polityki,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje, o których mowa w art. 142c publikacja informacji o spójności strategii inwestycji kapitałowych z profilem i terminami zapadalności pasywów funduszu, podaje w nich nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
1.
Kto wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 92 działalność akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu emerytalnego, ust. 1 prowadzi działalność akwizycyjną polegającą na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu, lub w ramach tej działalności oferuje określone w tym przepisie dodatkowe korzyści materialne lub wykorzystuje stosunek nadrzędności wynikający ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna zależność o podobnym charakterze, w celu skłonienia do przystąpienia do otwartego funduszu lub pozostawania jego członkiem,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność, o której mowa w art. 92 działalność akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu emerytalnego, ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie do określonego otwartego funduszu lub za pozostawanie jego członkiem.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu, ujawnia ją lub wykorzystuje,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.
Porównania: 1
Porównania: 1
Odpowiedzialności karnej przewidzianej w przepisach art 215–220 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając w imieniu osoby prawnej.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...