• Ustawa o organizacji i fu...
  15.07.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 5a. Połączenie funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty

1.
Połączenie dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty lub pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty wymaga zgody organu nadzoru. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się statuty i prospekty informacyjne funduszy biorących udział w połączeniu.
3.
Organ nadzoru odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu lub jeżeli dokumenty dołączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub stanem faktycznym.
4.
Połączeniu podlegają fundusze tego samego rodzaju, zarządzane przez to samo powszechne towarzystwo albo pracownicze towarzystwo.
1.
O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody organu nadzoru na połączenie.
2.
Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy:
1)
wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;
2)
wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym, będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, środków zgromadzonych w funduszu przejmującym;
3)
wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie przeliczał wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz umarzał jednostek rozrachunkowych;
4)
zawiera treść statutu funduszu przejmującego.
3.
Wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, środków zgromadzonych w funduszu przejmującym, oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1, chyba że z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynikają inne terminy realizacji takich wniosków; w takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1.
1.
W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 78b ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 2 pkt 3, towarzystwo:
1)
przydziela członkowi funduszu przejmowanego jednostki rozrachunkowe funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych funduszu przejmowanego posiadanych przez tego członka i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę rozrachunkową w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę rozrachunkową w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;
2)
składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy i do wniosku dołącza zgodę organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1.
2.
Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.
1.
Połączenie funduszy następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu przejmującego oraz przydzielenie członkom funduszu przejmowanego jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego w zamian za jednostki rozrachunkowe funduszu przejmowanego.
2.
Przydział, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru członków funduszu przejmującego członków funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego.
3.
Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę rozrachunkową funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
4.
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.
5.
Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, nie mogą być potrącane opłaty.
Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy:
1)
fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego;
2)
wpis do rejestru, o którym mowa w art. 78d połączenie funduszy zdefiniowanej daty ust. 2, wywołuje skutek prawny.
Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 159 obowiązki i uprawnienia depozytariusza, niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 78e skutki wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy emerytalnych.
Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 78e skutki wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy emerytalnych, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w przepisach art 116a–116b tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 116d rozporządzenie w sprawie zasad działania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego oraz w statucie funduszu.
Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek rozrachunkowych. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...