• Ustawa o Państwowej Inspe...
  16.04.2024

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.416 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Wojskowa Inspekcja Sanitarna

1.
W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w podmiotach, w tym spółkach, utworzonych przez te jednostki, urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej, podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczających się przez to terytorium zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Wojskowa Inspekcja Sanitarna finansowana z budżetu państwa.
2.
Wojskowa Inspekcja Sanitarna wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej również poza terenem jednostek i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1)
żołnierzy służby czynnej;
2)
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
3)
żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego przemieszczających się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywających na tym terytorium.
3.
Wojskowa Inspekcja Sanitarna podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
1.
Organami Wojskowej Inspekcji Sanitarnej są:
1)
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
2)
Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego;
3)
komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej i wojskowi inspektorzy sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – zgodnie z właściwością miejscową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22j rozporządzenie w sprawie organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
2.
Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania przy pomocy wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej będących podmiotami leczniczymi finansowanymi z budżetu państwa oraz jednostkami wojskowymi w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).
3.
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego może upoważnić na piśmie organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wykonywania zadań tej Inspekcji poza właściwością miejscową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22j rozporządzenie w sprawie organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
1.
Osoby pełniące funkcje organów, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1, są wyznaczane na stanowiska służbowe i zwalniane z nich w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2.
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego może zajmować osoba spełniająca wymagania przewidziane dla żołnierzy zawodowych oraz określone w art. 8 Główny Inspektor Sanitarny i jego zastępcy ust. 6 a także uzyskała dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, i posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
3.
Stanowiska, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zajmować osoby:
1)
spełniające wymagania:
a) przewidziane dla żołnierzy zawodowych,
b) określone w art. 13 wymogi wobec państwowego inspektora sanitarnego ust. 1 pkt 2 i 4;
2)
będące lekarzami lub posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, które uzyskały dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22j rozporządzenie w sprawie organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
1.
W zakresie działania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej zadania na zasadach i w trybie przewidzianych dla:
1)
Głównego Inspektora Sanitarnego – wykonuje Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego oraz Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego;
2)
państwowych inspektorów sanitarnych – wykonują komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej w zakresie określonym w ust. 2 oraz wojskowi inspektorzy sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej.
2.
Komendant wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej jest organem właściwym w pierwszej instancji w sprawach:
1)
higieny radiacyjnej;
2)
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej dla budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
3.
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do komendantów wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej w sprawach określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1 i 2, a także w stosunku do Szefa Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w zakresie spraw rozpatrywanych w pierwszej instancji.
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego przedstawia corocznie, w drugim kwartale, Ministrowi Obrony Narodowej analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej w jednostkach i podmiotach, o których mowa w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1, za rok ubiegły.
Zadania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej realizują:
1)
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego oraz Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego – w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia;
2)
komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz wojskowi inspektorzy sanitarni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – w strukturze jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Organy, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla państwowych inspektorów sanitarnych.
Organy, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1, w związku z wykonywaniem zadań, mają prawo do:
1)
wstępu o każdej porze do obiektów:
a) jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1 oraz do środków transportu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdujących się w dyspozycji tych jednostek i podmiotów, a także na okręty Marynarki Wojennej, w tym do pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
b) zajmowanych przez żołnierzy wojsk obcych i ich personel cywilny przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających się przez to terytorium,
c) będących w trakcie budowy prowadzonej na terenie jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1;
2)
żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3)
żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub do ustalenia wykroczeń związanych ze stanem higienicznym;
4)
pobierania nieodpłatnie próbek do badań;
5)
nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych;
6)
wydania niezbędnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji o unieruchomieniu lub wyłączeniu z eksploatacji obiektu, okrętu Marynarki Wojennej, zakładu pracy, jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), środka transportu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wycofaniu z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo o podjęciu lub zaprzestaniu innych działań, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia na terenie obiektów jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1 lub obiektów określonych w pkt 1 lit. b, lub w stosunku do osób, o których mowa w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 2, przy czym decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
7)
stosowania środków, o których mowa w art. 29 postępowanie zabezpieczające.
Organy, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1, podczas realizacji zadań posługują się legitymacją służbową wojskowego inspektora sanitarnego wydawaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego na czas pełnienia funkcji.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
siedziby i właściwość miejscową organów, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1 pkt 3, oraz tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną,
2)
wzór legitymacji służbowej organów, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1,
3)
wykaz dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
– uwzględniając rodzaj i charakter wykonywanych zadań, specyfikę zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w tym zadań realizowanych poza granicami kraju, sprawność funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz potrzebę zapewnienia identyfikacji jej organów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...