• Ustawa o Państwowej Inspe...
  16.04.2024

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.416 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obserwuj akt

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Przepis art. 13 wymogi wobec państwowego inspektora sanitarnego ust. 1 pkt 3 ma zastosowanie do państwowych inspektorów sanitarnych powoływanych po dniu 1 września 1997 r.
W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. poz. 245 i z 1971 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
1.
Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 160 oraz z 1975 r. poz. 91).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r., z tym że przepis art. 13 wymogi wobec państwowego inspektora sanitarnego ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.03.2017 - Dz.U. z 1985 r. poz. 49]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...