• Ustawa o Państwowej Straż...
  15.04.2024

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Obserwuj akt

Rozdział 10. Służba kandydacka

1.
O przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 28 wymogi wobec kandydata do służby ust. 1, po złożeniu zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki.
2.
Osoba przyjęta do służby kandydackiej odbywa naukę w wybranej szkole Państwowej Straży Pożarnej.
3.
Osobie podejmującej naukę w szkole Państwowej Straży Pożarnej nadaje się stopień strażaka.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej;
2)
szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej;
3)
przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.
Orzeczenia: 1
1.
Strażak w służbie kandydackiej pełni służbę w systemie skoszarowanym.
2.
Strażak w służbie kandydackiej otrzymuje:
1)
zakwaterowanie, umundurowanie, odzież specjalną i ekwipunek osobisty oraz wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie;
2)
świadczenia pieniężne składające się z zasadniczej należności pieniężnej w wysokości uzależnionej od roku nauki, dodatku za stopień i kosztów podróży przy przejazdach na praktyki.
3.
Strażak w służbie kandydackiej może otrzymać:
1)
nagrodę pieniężną lub rzeczową;
2)
zasiłek na utrzymanie rodziny.
4.
W razie śmierci strażaka w służbie kandydackiej, pozostałej po nim rodzinie przysługuje:
1)
odprawa pośmiertna;
2)
zasiłek pogrzebowy.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 2-4.
Orzeczenia: 1
1.
Strażak w służbie kandydackiej ma prawo do czasu wolnego w wymiarze i terminach wynikających z planów i programów nauczania.
2.
Strażakowi w służbie kandydackiej przysługują, w zakresie wykonywanych przez niego zadań, prawa strażaka określone w art. 21 uprawnienia strażaków biorących udział w akcji ratowniczej i art. 57 ochrona w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
3.
Do strażaków w służbie kandydackiej stosuje się odpowiednio przepisy art 29-30, art. 37 legitymacja służbowa strażaka, art. 61 umundurowanie i ekwipunek osobisty strażaka ust. 1-4, art 67-69, art. 72 odwołanie z urlopu wypoczynkowego, wstrzymanie lub przesunięcie terminu urlopu ust. 1 i 2, art. 73 wyróżnienia, art. 97b należności z tytułu delegowania do wykonywania zadań zleconych w innej miejscowości, art. 103 zasiłek pogrzebowy w razie śmierci strażaka ust. 2 i 3 i art 115-124n.
3a.
Strażak w służbie kandydackiej, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje świadczenia odszkodowawcze w trybie i na zasadach określonych dla strażaków. W razie śmierci strażaka w służbie kandydackiej w związku ze służbą, świadczenia odszkodowawcze otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny.
4.
Do strażaków w służbie kandydackiej, którzy zrezygnowali z nauki w szkole Państwowej Straży Pożarnej lub którzy zostali z tej szkoły wydaleni, stosuje się art. 49 zwrot kosztów umundurowania i wyżywienia w szkołach resortowych.
Orzeczenia: 2
Strażacy w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej tworzą samorząd studencki, a w pozostałych szkołach – samorząd uczniowski. Organy samorządu są jedynym reprezentantem strażaków w służbie kandydackiej.
1.
Strażaka w służbie kandydackiej zwalnia się ze służby w razie:
1)
utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
2)
orzeczenia przez komisję lekarską niezdolności do służby;
3)
stwierdzenia w opinii służbowej nieprzydatności do służby;
4)
braku postępów w nauce.
2.
Strażaka w służbie kandydackiej można zwolnić ze służby na jego wniosek, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
1.
Strażaka w służbie kandydackiej wydala się ze służby w razie:
1)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności lub karę pozbawienia praw publicznych;
2)
wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
2.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może zezwolić na pozostanie w służbie kandydackiej strażaka skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
1.
Strażak po odbyciu służby kandydackiej zostaje mianowany strażakiem na stałe.
2.
Strażaka, po zakończeniu nauki w ramach służby kandydackiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kieruje do służby stałej we wskazanej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja o skierowaniu do służby stałej określa w szczególności datę rozpoczęcia tej służby w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia nauki.
3.
Zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem mianowania na stałe, nie później jednak niż z upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia nauki.
4.
Wobec strażaka w służbie kandydackiej, w okresie od dnia zakończenia nauki w szkole Państwowej Straży Pożarnej do dnia mianowania na stałe, nie mają zastosowania przepisy art. 113 świadczenia w służbie kandydackiej, ust. 1-3.
5.
W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na umotywowany wniosek zainteresowanego, może przywrócić termin do podjęcia służby stałej, jeżeli niepodjęcie służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie zainteresowanego. W takim przypadku zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem podjęcia służby stałej, wskazanym w postanowieniu o przywróceniu terminu.
6.
W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, ani w terminie wskazanym, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 49 zwrot kosztów umundurowania i wyżywienia w szkołach resortowych, ust. 1.
1.
(uchylony)
2.
Okres nauki w szkołach pożarniczych przed utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej wlicza się do okresu służby strażaka na równi ze służbą kandydacką, pod warunkiem że okres przerwy między zakończeniem nauki a podjęciem służby nie przekroczył 3 miesięcy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...