• Ustawa o Państwowej Straż...
  15.04.2024

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Obserwuj akt

Rozdział 11a. Psy w Państwowej Straży Pożarnej

1.
Do użycia w Państwowej Straży Pożarnej psy dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdrowotne i użytkowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia w akcjach ratowniczych.
2.
Psami używanymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą być:
1)
psy służbowe – psy znajdujące się na stanie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której są używane;
2)
psy kontraktowe – psy stanowiące własność strażaka, dobrane do użycia w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie kontraktu zawartego między strażakiem a jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której pies jest używany, w okresie trwania kontraktu;
3)
inne psy – psy stanowiące własność osoby fizycznej będącej członkiem podmiotu włączonego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub podmiotu, z którym zawarto umowę cywilnoprawną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 krajowy system ratowniczo-gaśniczy ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dobrane do użycia w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między osobą fizyczną lub podmiotem, o których mowa powyżej, a jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której pies jest używany.
3.
Psy mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej.
4.
Organizatorem egzaminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, są wskazane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkoły lub ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.
5.
Psy służbowe wycofane z użycia pozostają na stanie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której są używane, albo jednostki wskazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Opiekunem psa używanego w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednio:
1)
w przypadku psa służbowego – strażak, któremu przydzielono pod opiekę psa służbowego i którego skierowano na szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej;
2)
w przypadku psa kontraktowego – właściciel psa kontraktowego – strażak, który ukończył szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, z którym zawarto kontrakt i od którego jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej pozyskała zwierzę do użycia w okresie trwania kontraktu;
3)
w przypadku innego psa – osoba fizyczna, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 124z rozporządzenie w sprawie psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej, z którą zawarto umowę cywilnoprawną, będąca członkiem podmiotu włączonego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub z którym zawarto umowę cywilnoprawną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 krajowy system ratowniczo-gaśniczy ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
1.
Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki.
2.
W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki.
3.
Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu strażakowi, emerytowanemu strażakowi lub strażakowi zwolnionemu ze służby, który ma ustalone prawo do policyjnej renty inwalidzkiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem.
4.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, o których mowa w ust. 2 i 3, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
5.
W ramach postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności są uwzględniane osoby, które zamieszkują na terenie działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza to postępowanie.
6.
W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7.
W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–3 albo 6, opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
8.
Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyznacza opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia.
9.
Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej może powierzyć opiekę nad psem służbowym wycofanym z użycia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
10.
Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać osoba, która w następstwie swojego zawinionego działania przyczyniła się do wycofania z użycia psa służbowego.
11.
Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia nie może zostać opiekun, któremu odebrano zwierzę z powodów, o których mowa w art. 124y przesłanki odebrania opiekunowi psa służbowego lub psa wycofanego z użycia ust. 1 pkt 1 lub 2. Do organizacji, o której mowa w ust. 9, zdanie pierwsze stosuje się.
Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia obejmujące w szczególności:
1)
racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody;
2)
dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
3)
pielęgnację i utrzymanie w czystości;
4)
warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych.
1.
Żywienie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, jest dostosowane do potrzeb jego organizmu, wagi, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.
2.
Żywienie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, odbywa się na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi dobowa ilość karmy i artykułów spożywczych, niezbędnych do prawidłowego żywienia jednego psa. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze w trakcie odbywania szkolenia przez psa służbowego lub psa kontraktowego norma ta może zostać podwyższona. W przypadku wycofania z użycia psa służbowego lub wycofania z użycia psa kontraktowego, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, norma ta jest zmniejszana w związku ze zmniejszonym wysiłkiem fizycznym zwierzęcia.
3.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii konieczności zastosowania w żywieniu psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego lub psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, diety lub karmy leczniczej norma, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona.
4.
Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego otrzymuje wyżywienie dla psa w naturze albo równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry.
5.
Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, otrzymują równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłaca się co miesiąc z góry.
6.
Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, są obowiązani do proporcjonalnego zwrotu wypłaconego ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia w przypadku:
1)
padnięcia albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580);
2)
odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia, o którym mowa w art. 124y przesłanki odebrania opiekunowi psa służbowego lub psa wycofanego z użycia ust. 1;
3)
utraty lub zaginięcia zwierzęcia;
4)
rezygnacji ze sprawowania opieki nad zwierzęciem;
5)
powierzenia opieki nad psem służbowym innemu opiekunowi, o którym mowa w art. 124y przesłanki odebrania opiekunowi psa służbowego lub psa wycofanego z użycia ust. 3 albo 4.
7.
W sprawach, o których mowa w ust. 3–6, właściwy jest kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był używany.
1.
Psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, poddaje się zabiegom profilaktycznym i leczeniu według wskazań lekarza weterynarii. Leczenie psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego następuje po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub z osobą przez niego upoważnioną, a leczenie psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był używany, lub z osobą przez niego upoważnioną.
2.
W sytuacjach nagłych, wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, dopuszcza się możliwość odstąpienia od uzgodnienia zakresu udzielanej pomocy z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub z osobą przez niego upoważnioną.
3.
W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, wymagającej udzielenia natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej w celu ratowania życia lub zdrowia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji i zakresie udzielonej pomocy kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w ust. 1, lub osobę przez niego upoważnioną.
4.
Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, w tym koszty lekarstw, pokrywa się ze środków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej na podstawie faktury.
5.
Koszt utylizacji zwłok psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, pokrywa się ze środków budżetowych Państwowej Straży Pożarnej na podstawie faktury.
6.
W sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, właściwy jest kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, a w przypadku psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej – kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pies był używany.
Opiekunowi psa służbowego, opiekunowi psa służbowego wycofanego z użycia, opiekunowi psa kontraktowego oraz organizacji, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, zabrania się:
1)
zbywania zwierzęcia;
2)
rozmnażania zwierzęcia;
3)
wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych.
1.
Psa służbowego wycofuje się z użycia w przypadku:
1)
trwałej utraty sprawności użytkowej;
2)
wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy;
3)
padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
4)
braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia;
5)
upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia.
2.
Pies służbowy będący po raz pierwszy w trakcie szkolenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, podlega wymianie albo zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają zastosowania przepisy określone w art. 124o psy używane w Państwowej Straży Pożarnej ust. 5, art 124q–124u i art 124w–124y.
3.
Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu 9. roku życia.
4.
Psa służbowego wycofuje z użycia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę.
5.
Psy, o których mowa w art. 124o psy używane w Państwowej Straży Pożarnej ust. 2 pkt 2 i 3, wycofuje się z użycia wraz z zakończeniem kontraktu albo umowy cywilnoprawnej.
1.
Nadzór nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia i psami kontraktowymi sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajdują się zwierzęta. Nadzór nad psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której psy były używane.
2.
Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub pies kontraktowy wycofany z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, znajduje się na terenie innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej niż wymieniona w ust. 1, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę lub w której było używane, wsparcie w trakcie realizacji nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad zwierzętami zapewnia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której terenie znajdują się zwierzęta.
1.
Opiekun psa służbowego, opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, i przedstawiciel organizacji, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, w celu umożliwienia sprawowania nadzoru, na żądanie strażaka lub pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie albo terenie znajduje się pies lub w której pies był używany, okazuje zwierzę.
2.
Opiekun psa służbowego lub opiekun psa kontraktowego niezwłocznie powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, o:
1)
zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
2)
padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń.
3.
Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia, opiekun psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, oraz organizacja, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, niezwłocznie powiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której zwierzę było używane, o:
1)
zmianie stałego miejsca przebywania lub chowu zwierzęcia oraz zmianie miejsca przebywania zwierzęcia trwającej dłużej niż 30 dni, o ile nie przebywa ono w obiekcie należącym do tej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
2)
padnięciu albo konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, utracie albo zaginięciu zwierzęcia oraz o okolicznościach tych zdarzeń.
1.
Psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia odbiera się opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9, w przypadku:
1)
stwierdzenia zaniedbania psa;
2)
niewywiązywania się z obowiązku opieki nad psem lub postępowania wbrew zakazom, o których mowa w art. 124u zakazy obowiązujące opiekuna psa służbowego, psa kontraktowego lub psa wycofanego z użycia;
3)
rezygnacji ze sprawowania opieki nad psem.
2.
Do czasu powierzenia psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia innemu opiekunowi opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, albo jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej wskazana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3.
W przypadku przeniesienia opiekuna psa służbowego na stanowisko służbowe niezwiązane z realizacją czynności służbowych związanych z użyciem zwierzęcia opieka nad tym psem może zostać powierzona innemu opiekunowi psa służbowego.
4.
W przypadku czasowego braku możliwości sprawowania opieki nad psem służbowym przez opiekuna kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na której stanie znajduje się zwierzę, może wyznaczyć czasowego opiekuna psa służbowego. Do czasowego opiekuna stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opiekuna psa służbowego, z zastrzeżeniem, że ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia zwierzęcia wypłaca się co miesiąc z góry, proporcjonalnie do okresu sprawowania opieki nad psem służbowym.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rasy psów, które mogą być używane w Państwowej Straży Pożarnej,
2)
kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów do realizacji zadań Państwowej Straży Pożarnej,
3)
specjalności ratownicze psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej,
4)
sposób szkolenia psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opiekunów,
5)
kwalifikacje egzaminatorów, tryb egzaminowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej i ich opiekunów oraz testowania psów używanych w Państwowej Straży Pożarnej,
6)
tryb pozyskiwania psów służbowych i psów kontraktowych,
7)
tryb przydzielania psa służbowego,
8)
tryb rekrutacji kandydatów, którzy mogą zostać opiekunami psów służbowych wycofanych z użycia,
9)
tryb wycofywania z użycia psa służbowego,
10)
sposób utrzymania, zakres i sposób zapewnienia zabiegów profilaktycznych oraz sposób transportu psów służbowych, psów służbowych wycofanych z użycia, psów kontraktowych i psów kontraktowych wycofanych z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej,
11)
sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego i psa kontraktowego oraz normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie psa,
12)
tryb przyznawania, wypłacania oraz zwrotu ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej,
13)
tryb pokrywania kosztów zabiegów profilaktycznych i kosztów leczenia, w tym kosztów lekarstw, psa służbowego, psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego i psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w Państwowej Straży Pożarnej,
14)
sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi, psami służbowymi wycofanymi z użycia, psami kontraktowymi i psami kontraktowymi wycofanymi z użycia, które przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu były używane w Państwowej Straży Pożarnej,
15)
tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji, o której mowa w art. 124q opiekun psa służbowego wycofanego z użycia ust. 9,
16)
wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach
– uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z użyciem zwierzęcia, prawidłowej opieki nad zwierzęciem, racjonalnego wydatkowania środków finansowych, prawidłowego dokumentowania realizowanych czynności oraz to, że wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia jest uzależniona od wagi, okresu roku i zadań wykonywanych przez psa służbowego, a także że nie może ona przekroczyć 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...