• Ustawa o Państwowej Straż...
  15.04.2024

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej

1.
Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa.
2.
Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.
W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć:
1)
gmina, powiat lub samorząd województwa;
2)
organizatorzy imprez masowych.
Wykonywanie zadań zleconych szkołom Państwowej Straży Pożarnej przez osoby prawne lub fizyczne, wykraczających poza zakres ustawowych zadań, jest finansowane przez właściwego zleceniodawcę na podstawie zawartej umowy.
Osoby prawne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.
Tworzy się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Funduszem", składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
Środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną z wpływów uzyskanych na zasadach określonych w art. 19b współfinansowanie funkcjonowania Straży–19d zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami oraz na zasadach, o których mowa w art. 4a ust. 11 pkt 1 i 4 i art. 11d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, przez:
1)
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszu centralnego;
2)
komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszy wojewódzkich;
3)
komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej - są przychodami funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej.
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1)
pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych;
2)
pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
3)
pokrywanie wydatków na potrzeby służby w zakresie, o którym mowa w art. 35 czas służby strażaka ust. 9;
4)
cele statutowe szkół Państwowej Straży Pożarnej;
5)
pokrywanie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 11b rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
6)
pokrywanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w art. 4a szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
7)
pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem szkoleń, o których mowa w art. 11 szkolenia strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników OSP ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Środkami Funduszu dysponują:
1)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszu centralnego;
2)
komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszy wojewódzkich obejmujących komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzorowane komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej;
3)
komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.
Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, a także warunki i tryb przeznaczania przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej środków funduszy wojewódzkich na nadzorowane przez nich komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...