• Ustawa o Państwowej Straż...
  15.04.2024

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Obserwuj akt

Rozdział 3. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej

1.
Akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią Państwowa Straż Pożarna.
1a.
(uchylony)
2.
Podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 1 zadania Państwowej Straży Pożarnej ust. 2 pkt 3, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, biorące udział w akcjach ratowniczych, obowiązane są przestrzegać wskazań lub instrukcji osób kierujących tymi służbami.
Orzeczenia: 1
Państwowa Straż Pożarna może używać w akcjach ratowniczych psów.
1.
Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:
1)
dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych;
2)
komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.
2.
W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:
1)
ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą;
2)
koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych;
3)
wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym;
4)
udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej;
5)
zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.
3.
Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:
1)
żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli;
2)
odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.
4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb korzystania z praw, o których mowa w ust. 2 i 3.
Orzeczenia: 2
1.
Osobie niebędącej strażakiem, która uległa wypadkowi, oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek takiego wypadku, w związku z wypełnianiem obowiązków, o których mowa w art. 21 uprawnienia strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, ust. 3 pkt 1, lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, przysługują świadczenia odszkodowawcze.
2.
Za użycie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bez winy właściciela środków transportowych, inwentarza lub innego mienia w związku z akcją ratowniczą lub ćwiczeniami organizowanymi przez Państwową Straż Pożarną przysługuje odszkodowanie.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 2.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...