• Ustawa o Państwowej Straż...
  15.04.2024

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2024.0.127 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Obserwuj akt

Rozdział 6. Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej

Ustanawia się korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej w następującym porządku:
1)
w korpusie szeregowych straży pożarnej:
a) strażak,
b) starszy strażak;
2)
w korpusie podoficerów straży pożarnej:
a) sekcyjny,
b) starszy sekcyjny,
c) młodszy ogniomistrz,
d) ogniomistrz,
e) starszy ogniomistrz;
3)
w korpusie aspirantów straży pożarnej:
a) młodszy aspirant,
b) aspirant,
c) starszy aspirant,
d) aspirant sztabowy;
4)
w korpusie oficerów straży pożarnej:
a) młodszy kapitan,
b) kapitan,
c) starszy kapitan,
d) młodszy brygadier,
e) brygadier,
f) starszy brygadier,
g) nadbrygadier,
h) generał brygadier.
Orzeczenia: 2
1.
Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowiska służbowe.
2.
Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej.
2a.
Absolwentowi szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu strażak, komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej może nadać stopień starszego strażaka.
3.
Stopnie podoficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadają:
1)
w Komendzie Głównej - Komendant Główny;
2)
w Akademii Pożarniczej i pozostałych szkołach – Rektor-Komendant i komendant szkoły;
3)
w instytucie badawczym - dyrektor jednostki;
3a)
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa - dyrektor muzeum;
4)
w pozostałych jednostkach organizacyjnych i Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej - komendanci wojewódzcy.
3a.
(uchylony)
4.
Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
5.
Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Orzeczenia: 1
1.
Pierwszy stopień podoficerski może być nadany strażakowi w służbie stałej, który spełnia wymagania niezbędne do zajmowania stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażakowi, który uzyskał tytuł technik pożarnictwa w ramach służby kandydackiej albo w ramach skierowania do szkoły Państwowej Straży Pożarnej.
3.
Pierwszy stopień aspirancki może być nadany strażakowi, który spełnia wymagania niezbędne do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej.
Orzeczenia: 2
1.
Pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który:
1)
ukończył studia w Akademii Pożarniczej w ramach służby kandydackiej albo
2)
uzyskał tytuł zawodowy technik pożarnictwa w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej lub w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej i tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa w ramach skierowania do Akademii Pożarniczej.
2.
Pierwszy stopień oficerski może być nadany strażakowi, który spełnia wymagania określone w art. 36 kwalifikacje wymagane na stanowiskach służbowych ust. 3.
Orzeczenia: 1
1.
Kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:
1)
strażaka - 1 roku;
2)
sekcyjnego - 2 lat;
3)
starszego sekcyjnego - 2 lat;
4)
młodszego ogniomistrza - 3 lat;
5)
ogniomistrza - 3 lat;
6)
młodszego aspiranta - 3 lat;
7)
aspiranta - 5 lat;
8)
starszego aspiranta - 5 lat;
9)
młodszego kapitana - 3 lat;
10)
kapitana - 4 lat;
11)
starszego kapitana - 5 lat;
12)
młodszego brygadiera - 5 lat;
13)
brygadiera - 5 lat;
14)
starszego brygadiera - 4 lat.
2.
Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, następuje z okazji Dnia Strażaka; w szczególnie uzasadnionych przypadkach może jednak nastąpić w innym terminie.
Orzeczenia: 1
1.
Stopnie podoficerów, aspirantów i oficerów straży pożarnej są dożywotnie.
2.
Strażacy zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni, o których mowa w art. 50 korpusy i stopnie, z dodaniem określenia "w stanie spoczynku".
3.
Utrata stopnia wymienionego w art. 50 korpusy i stopnie następuje w razie:
1)
utraty obywatelstwa polskiego;
2)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
3)
wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby.
4)
(uchylony)
Orzeczenia: 1
1.
Strażakowi, który wykazał ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej albo innego zagrożenia, w których wyniku poniósł śmierć, można nadać pośmiertnie wyższy stopień.
2.
Strażakowi, o którym mowa w ust. 1, stopień nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem art. 51 nadawanie stopni, ust. 4 i 5. Nadanie wyższego stopnia może nastąpić tylko raz.
1.
Strażakowi przywraca się stopień w razie uchylenia:
1)
prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
2)
kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby lub obniżenia stopnia.
2.
Decyzję o przywróceniu stopnia oficerskiego podejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. W pozostałych przypadkach decyzję o przywróceniu stopnia podejmuje przełożony właściwy do nadania tego stopnia.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...