• Art. 16a. - Zadania mini...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 16a. partn. publ.-pryw


Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

1.
Organem właściwym w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie uregulowanym w ustawie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
2.
Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy w szczególności:
1)
wydawanie opinii, o których mowa w art. 3b opinia o zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ust. 1;
2)
wydawanie opinii, o których mowa w art. 133b wymóg uzyskania opinii w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)
upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079);
4)
przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów stosowanych przy planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego;
5)
prowadzenie bazy partnerstw publiczno-prywatnych;
6)
wsparcie merytoryczne podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia;
7)
dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.
3.
Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółce Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 i 2185), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
4.
Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Funduszowi Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Art. 16a. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju re... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...