• Ustawa o partnerstwie pub...
  26.05.2024

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.1637 t.j. - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Obserwuj akt

Rozdział 4a. Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego

1.
Organem właściwym w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie uregulowanym w ustawie jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
2.
Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy w szczególności:
1)
wydawanie opinii, o których mowa w art. 3b opinia o zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ust. 1;
2)
wydawanie opinii, o których mowa w art. 133b wymóg uzyskania opinii w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)
upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079);
4)
przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów stosowanych przy planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego;
5)
prowadzenie bazy partnerstw publiczno-prywatnych;
6)
wsparcie merytoryczne podmiotów publicznych realizujących przedsięwzięcia;
7)
dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.
3.
Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółce Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
4.
Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Funduszowi Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
1.
Podmiot publiczny obowiązany jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności informacje dotyczące:
1)
wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego;
2)
zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:
a) nazwy przedsięwzięcia,
b) trybu wyboru partnera prywatnego,
c) daty podpisania umowy i okresu jej obowiązywania,
d) daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
e) wartości inwestycji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako nakłady inwestycyjne, które mają być poniesione na realizację przedsięwzięcia,
f) wartości usług, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, które mają być świadczone w ramach przedsięwzięcia,
g) wartości umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako suma przewidywanych wydatków koniecznych do poniesienia przy realizacji przedsięwzięcia,
h) zastosowanych mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków ich zmiany,
i) zawarcia umów, o których mowa w art. 10a umowa o przeniesienie obowiązków i praw partnera prywatnego na osobę trzecią,
j) w przypadku umowy, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), średniorocznych oszczędności energii finalnej możliwych do uzyskania w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia oraz okresu uzyskiwania tych oszczędności;
3)
zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, powodującej zmianę danych, o których mowa w pkt 2;
4)
zawiązania i wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki, o której mowa w art. 7a zgoda na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez zawiązaną spółkę ust. 1 albo art. 14 partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki ust. 1 albo 1a, jej przedłużenia w trybie art. 14a czas trwania spółki zawiązanej w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ust. 2, a także jej rozwiązania.
2.
Podmiot publiczny przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczą te informacje.
3.
W przypadku zmiany wartości umowy, która nie wynika ze zmiany zakresu świadczeń partnera prywatnego albo spółki, o której mowa w art. 14 partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki ust. 1 albo 1a, informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane zbiorczo nie później niż trzy miesiące po zakończeniu roku obrotowego.
4.
Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza i publikuje informacje w bazie partnerstw publiczno-prywatnych, udostępnianej na stronie internetowej prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu realizacji zadań określonych w niniejszym rozdziale, może, w każdym czasie, zwrócić się do podmiotu publicznego z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a podmiot publiczny jest obowiązany niezwłocznie takich informacji udzielić. Jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, podmiot publiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, podając przyczynę nieudzielenia informacji i wskazując dodatkowy termin ich udzielenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...