• Ustawa o partnerstwie pub...
  20.04.2024

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.1637 t.j. - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i przepis końcowy

1.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy.
Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 1420 oraz z 2008 r. poz. 1058).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 05.02.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 100]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...