• Ustawa o planowaniu i zag...
  31.05.2023

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozdział 5a. Zbiory danych przestrzennych

1.
Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”.
2.
Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:
1)
planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
2)
studiów;
3)
planów miejscowych;
4)
miejscowych planów odbudowy;
5)
miejscowych planów rewitalizacji.
3.
Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:
1)
lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)
atrybuty zawierające informacje o akcie;
3)
część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4.
Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
5.
Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c aktualizacja danych przestrzennych i udostępnianie ich zbiorów ust. 5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1.
Organy, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2.
Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1)
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2)
uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3)
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4)
wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5)
przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
3.
Organy, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4.
W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2, dotyczących tego obszaru.
5.
W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:
1)
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy bezczynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2)
wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium
– dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 2 pkt 2 i 3, tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...