• Ustawa o podatkach i opła...
  16.04.2024

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.70 t.j. - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 6. Przepisy końcowe

1.
Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 limity stawek podatku od nieruchomości ust. 1, art. 10 stawki podatku od środków transportowych ust. 1 i art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.
3.
Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Orzeczenia: 25 Porównania: 1
1.
W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 limity stawek podatku od nieruchomości ust. 1, art. 10 stawki podatku od środków transportowych ust. 1 oraz art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1 lit. a-d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 stawki podatku od środków transportowych ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy.
Porównania: 1
W przypadkach, o których mowa w art. 5 limity stawek podatku od nieruchomości ust. 2-4, art. 7 budowle i grunty zwolnione od podatku od nieruchomości ust. 3, art. 10 stawki podatku od środków transportowych ust. 2, art. 12 zwolnienia od podatku od środków transportowych ust. 4 oraz art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Porównania: 1
W przypadkach, o których mowa w art. 5 limity stawek podatku od nieruchomości ust. 2-4, w art. 10 stawki podatku od środków transportowych ust. 2 oraz w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis.
Porównania: 1
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną, o których mowa w:
1)
art. 7 budowle i grunty zwolnione od podatku od nieruchomości ust. 3,
2)
art. 12 zwolnienia od podatku od środków transportowych ust. 4
- mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej.
2.
Projekt uchwały rady gminy przewidujący udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje:
1)
udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych;
2)
udzielanie pomocy de minimis.
Porównania: 1
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku drogowym, należy przez to rozumieć podatek od środków transportowych, o którym mowa w niniejszej ustawie.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
(pominięty)
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 50, z 1988 r. poz. 132, z 1989 r. poz. 192 i 443 oraz z 1990 r. poz. 198).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat należnych po tym dniu oraz poczynając od roku podatkowego 1991 do należnych podatków.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.01.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 31]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...