• Art. 30. pod. akcyz. - Z...
  20.04.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 30. pod. akcyz.


Zwolnienia od podatku akcyzowego

1.
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.
3.
Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 20, powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, pod warunkiem że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia.
4.
Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych:
1)
do wysokości:
a) ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a,
b) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 7;
2)
o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 20 lit. a, d i lit. e tiret pierwsze, wynikające z właściwości tych wyrobów, powstałe podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – do wysokości określonej w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej;
3)
o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 20 lit. f, wynikające z właściwości tych wyrobów, powstałe podczas ich przemieszczania na terytorium kraju – do wysokości określonej w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej.
4a.
Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych przekraczające normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, albo określone w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 7, do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości tych wyrobów.
5.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, wynikających z popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu.
6.
Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych.
7.
Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
7a.
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną:
1)
do celów redukcji chemicznej;
2)
w procesach elektrolitycznych;
3)
w procesach metalurgicznych;
4)
w procesach mineralogicznych.
7b.
Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest:
1)
wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii.
2)
(uchylony)
7c.
(uchylony)
8.
Zwalnia się od akcyzy zużycie do celów żeglugi, w tym rejsy rybackie, energii elektrycznej wytwarzanej na statku.
9.
Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy:
1)
całkowicie skażony:
a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,
b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje,
c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską
– na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
2)
zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu;
3)
zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 2;
4)
zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650);
5)
zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości;
6)
zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 3 lit. d.
Art. 30. Zwolnienia od podatku akcyzowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 75 Interpretacje: 21 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...