• Art. 46j. - Potwierdzeni...
  15.04.2024

Art. 46j. pod. akcyz.


Potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

1.
(uchylony)
2.
Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, który nie jest użytkownikiem Systemu, potwierdza odbiór wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i przekazuje potwierdzenie odbioru podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-d, niezwłocznie po:
1)
przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2)
odbiorze wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych wyrobów informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych.
3.
Potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2 i 5a, mogą być dokonane:
1)
na wydruku e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD;
2)
w elektronicznym potwierdzeniu odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego, poprzez umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko;
3)
na innym niż wskazany w pkt 1 papierowym dokumencie zawierającym dane, które są wymagane dla raportu odbioru.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oprogramowanie obsługujące urządzenie umożliwiające odwzorowanie pisma własnoręcznego oraz system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne potwierdzenia odbioru zapewniają integralność danych zawartych w elektronicznych potwierdzeniach odbioru z własnoręcznym podpisem złożonym przez podmiot odbierający, w ten sposób, że są rozpoznawalne zmiany tych danych dokonane po złożeniu podpisu.
5.
W przypadku gdy podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest użytkownikiem Systemu, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, sporządza w Systemie projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.
5a.
W przypadkach, o których mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 2 i 4, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza w Systemie jeden projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzeń odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania ostatniego potwierdzenia odbioru.
5b.
W przypadku, o którym mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 6, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza w Systemie jeden raport odbioru, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru wyrobów akcyzowych. Raport odbioru w takim przypadku zawiera dodatkowo dane o ilościach wyrobów akcyzowych, określonych w potwierdzeniach wydania, o których mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 7.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, 5a albo 5b, jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza, w terminie określonym w ust. 5, 5a albo 5b, jeden dokument zastępujący raport odbioru potwierdzający, że przemieszczenie zostało zakończone.
Art. 46j. Potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objęty... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...