• Art. 46q. - Administrato...
  21.04.2024

Art. 46q. pod. akcyz.


Administrator i użytkownicy Systemu

1.
Systemem administruje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
2.
Użytkownikami Systemu są:
1)
podmioty prowadzące składy podatkowe;
2)
zarejestrowani wysyłający;
3)
zarejestrowani odbiorcy;
4)
podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 zwolnienia od akcyzy na mocy porozumień międzynarodowych ust. 1;
5)
podmioty pośredniczące;
6)
podmioty zużywające, które obowiązane są do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1, jeżeli wymagane jest sporządzenie w Systemie raportu odbioru przez te podmioty;
6a)
pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;
6b)
podmioty zużywające wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 3, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, będące osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które dokonały zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1a, i w przypadku których wymagane jest dokonywanie przez nie czynności w Systemie;
7)
zużywające podmioty gospodarcze;
7a)
uprawnieni wysyłający na terytorium kraju;
7b)
uprawnieni odbiorcy na terytorium kraju;
7c)
podmioty prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 1a;
8)
organy podatkowe.
3.
Użytkownicy Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5–7c, każdorazowo dokonują elektronicznego podpisu dokumentów przesyłanych do Systemu.
4.
Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości przesłanych danych, w szczególności w zakresie zgodności z danymi z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych lub z ewidencji, o której mowa w art. 18 rejestr podmiotów zgłaszających działalność gospodarczą ust. 7.
5.
Po przesłaniu dokumentu do Systemu potwierdzenie jego otrzymania z podaniem czasu otrzymania jest automatycznie wysyłane do podmiotu, który ten dokument przesłał.
6.
W Systemie jest prowadzona ewidencja przemieszczeń wyrobów akcyzowych.
7.
Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający do właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego są usuwane stwierdzone w Systemie nieprawidłowości spowodowane niezgodnością czynności dokonywanych w Systemie z przepisami ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji.
Art. 46q. Administrator i użytkownicy Systemu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...