• Art. 46v. - Niedostępnoś...
  21.04.2024

Art. 46v. pod. akcyz.


Niedostępność Systemu

1.
System jest niedostępny, jeżeli nie ma możliwości przesyłania do Systemu dokumentów lub informacji.
2.
Po przywróceniu dostępności Systemu, niezwłocznie po nadaniu e-AD, e-DD albo e-SAD numeru referencyjnego odpowiednio na podstawie art. 41b projekt e-AD ust. 1, art. 46g tryb postępowania z prawidłowym projektem e-DD albo art. 46pc nadawanie numeru referencyjnego w Systemie projektowi e-SAD ust. 1, dokument ten zastępuje odpowiednio dokument zastępujący e-AD, dokument zastępujący e-DD albo dokument zastępujący e-SAD.
3.
Podmiot wysyłający przechowuje kopię dokumentu zastępującego e-AD, dokumentu zastępującego e-DD lub dokumentu zastępującego e-SAD, z przyporządkowanym do niego numerem referencyjnym nadanym po przywróceniu dostępności Systemu.
4.
W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający i podmiot odbierający przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumenty lub informacje, które w przypadku dostępności Systemu przesyłają do Systemu.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny;
2)
szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji;
3)
organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań.
8.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, uwzględni konieczność zapewnienia:
1)
informacji dotyczącej przemieszczanych wyrobów akcyzowych oraz monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo poza tą procedurą oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu;
2)
przepływu informacji i danych dotyczących przemieszczania lub sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których nie zapłacono akcyzy;
3)
informacji i danych dotyczących wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
4)
bezpieczeństwa przesyłanych informacji i danych.
Art. 46v. Niedostępność Systemu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...